VPBank được tăng vốn điều lệ lên 8.444 tỷ đồng

Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 7.324 tỷ lên 8.444 tỷ đồng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận.

Việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) từ 7.324 tỷ lên 8.444 tỷ đồng đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức chấp thuận.

Thống đốc NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 7.324.270.000.000 đồng lên 8.444.401.180.000 đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua tại Nghị quyết đề ngày 10/02/2015 và Hội đồng quản trị VPBank thông qua việc sửa đổi, bổ sung Phương án tăng vốn điều lệ tại Nghị quyết đề ngày 02/6/2015.

VPBank chuẩn bị tăng vốn điều lệ lên 8.400 tỷ đồng

Theo đó, VPBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý, chế độ thông tin, báo cáo liên quan đến việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và yêu cầu các nhà đầu tư khi tham gia mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

 

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.Trong trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị VPBank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.Trước đó tại Đại hội cổ đông của ngân hàng được tổ chức vào cuối tháng 04 vừa qua, ngân hàng này cũng đã trình lên cổ đông phương án tăng vốn điều lệ năm 2015 từ chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông.

 

Cụ thể, VPBank đã dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 1.134 tỷ đồng thông qua việc phát hành cổ phiếu chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 14,7% và tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 0,78%. Tổng tỷ lệ cổ phần tăng thêm là 15,48%. Như vậy tổng số cổ phần dự kiến tăng thêm là 113.400.000 cổ phần.

 

Nguồn vốn tăng được lấy từ lợi nhuận giữ lại sau khi phân phối lợi nhuận năm 2014 là 1.077 tỷ đồng và 57,5 tỷ đồng tiền quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ riêng của VPBank.

 

Ngoài ra theo ban lãnh đạo của VPBank, trong năm nay ngân hàng sẽ tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn từ nguồn lợi nhuận để lại năm 2013 và trình Ngân hàng nhà nước phương án chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư trong nước để tăng vốn điều lệ thêm 3.000 tỷ đồng.

 

 

Bên cạnh đó VPBank cũng sẽ tiếp tục đàm phán với các nhà đầu tư nước ngoài cho kế hoạch tăng vốn điều lệ và các kế hoạch tăng vốn tự có với mục tiêu sẽ đạt 15.000 tỷ cuối năm 2015.