Văn phòng đại diện là gì? chi nhánh là gì? sự giống nhau và khác nhau?

Hiện nay nhiều cá nhân không có khái niệm cụ thể giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, công ty tư vấn Việt Luật xin trích dẫn định nghĩa chi nhánh và văn phòng đại diện theo quy định của nhà nước như sau:

>> Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

Hiện nay nhiều cá nhân không có khái niệm cụ thể giữa chi nhánh và văn phòng đại diện, công ty tư vấn Việt Luật xin trích dẫn định nghĩa chi nhánh và văn phòng đại diện theo quy định của nhà nước như sau:

>> Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện

>> Điều kiện thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

chi-nhanh-van-phong-dai-dien_0

 

Khoản 1 điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Tổ chức và hoạt động của văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật”.

Như vậy Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh, không được ký kết các hợp đồng kinh tế với dấu của Văn phòng đại diện, nhưng vẫn ký kết hợp đồng theo sự uỷ quyền của Doanh nghiệp đã mở Văn phòng đại diện đó sẽ đóng dấu doanh nghiệp.

Khoản 2 điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại iện theo uỷ quyền.

Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”. Chi nhánh có quyền ký các hợp đồng kinh tế nhân danh chi nhánh, đóng dấu chi nhánh.  Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của văn phòng đại diện và chi nhánh.