Trường hợp nộp thuế TNCN ?

Xin Luật sư cho tôi biết trong trường hợp người lao động đến tháng nghỉ hưu hoặc chết thì có phải nộp thuế TNCN nữa không? Đơn vị chi trả có phải quyết toán thuế TNCN đối với những trường hợp này không?Căn cứ điểm 1, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“1.

Xin Luật sư cho tôi biết trong trường hợp người lao động đến tháng nghỉ hưu hoặc chết thì có phải nộp thuế TNCN nữa không? Đơn vị chi trả có phải quyết toán thuế TNCN đối với những trường hợp này không?Căn cứ điểm 1, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn:“1. Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của đối tượng nộp thuế trước khi trả thu nhập.”“Căn cứ Điểm 2.1.3, Khoản 2, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/08/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn”“Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không có khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo quy định.”Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người lao động không phát sinh thu nhập tại đơn vị chi trả thu nhập (do nghỉ hưu hoặc chết) thì đơn vị chi trả thu nhập không phải khấu trừ thuế TNCN của người lao động đó. Nhưng khi quyết toán thuế TNCN năm, đơn vị chi trả thu nhập vẫn phải thực hiện quyết toán thuế TNCN cho những người lao động này theo số tháng thực tế phát sinh thu nhập tại đơn vị chi trả thu nhập.