Toàn bộ hệ thống văn bản về thuế trong năm 2017 ( Phần 2)

Ở bài trước của nội dung về hệ thống văn bản về thuế trong năm 2017 ( Phần 1 ) Kế toán, kiểm toán Việt Luật chúng tôi đã giới thiệu tới quý khách và các bạn kế toán về các phần : Đăng ký thuế, Kê khai thuế, Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân. Trong phần 2 này Tư vấn Việt Luật sẽ chia sẻ tiếp những nội dung nào.

Ở bài trước của nội dung về hệ thống văn bản về thuế trong năm 2017 ( Phần 1 ) Kế toán, kiểm toán Việt Luật chúng tôi đã giới thiệu tới quý khách và các bạn kế toán về các phần : Đăng ký thuế, Kê khai thuế, Xử phạt vi phạm hành chính về thuế, Thuế Giá trị gia tăng và Thuế thu nhập cá nhân. Trong phần 2 này Tư vấn Việt Luật sẽ chia sẻ tiếp những nội dung nào. Mời quý khách, quý đơn vị, doanh nghiệp, kế toán viên theo dõi với nội dung cụ thể như sau:

 

he-thon-van-ban-phap-luat-ve-thue-phan-2

Chuyên viên tư vấn kế toán: 0983.908.709

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 • Luật số: 14/2008/QH12  THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Luật số: 32/2013/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Luật số: 71/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
 • Nghị định Số: 218/2013/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Nghị định Số: 91/2014/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Nghị định Số: 12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Thông tư Số: 150/2010/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ
 • Thông tư Số: 78/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26/12/2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Thông tư  Số: 119/2014/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 156/2013/TT-BTC NGÀY 06/11/2013, THÔNG TƯ SỐ 111/2013/TT-BTC NGÀY 15/8/2013, THÔNG TƯ SỐ 219/2013/TT-BTC NGÀY 31/12/2013, THÔNG TƯ SỐ 08/2013/TT-BTC NGÀY 10/01/2013, THÔNG TƯ SỐ 85/2011/TT-BTC NGÀY 17/6/2011,­­ THÔNG TƯ SỐ 39/2014/TT-BTC NGÀY 31/3/2014 VÀ THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ĐỂ CẢI CÁCH, ĐƠN GIẢN CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ THUẾ
 • Thông tư  Số: 151/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 91/2014/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Thông tư  Số: 96/2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/2/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 78/2014/TT-BTC NGÀY 18/6/2014, THÔNG TƯ SỐ 119/2014/TT-BTC NGÀY 25/8/2014, THÔNG TƯ SỐ 151/2014/TT-BTC NGÀY 10/10/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH
 • Văn bản hợp nhất Số: 26/VBHN-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 218/2013/NĐ-CP NGÀY 26 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Văn bản hợp nhất Số: 04/VBHN-VPQH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Tổng hợp văn bản hệ thống kế toán 2017 (  phần 1 ): tại đây

 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 

 • Luật số: 27/2008/QH12 THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • Luật số: 71/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
 • Luật số: 70/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • Luật số: 106/2016/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
 • Nghị định Số: 108/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • Nghị định Số: 100/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
 • Thông tư Số: 195/2015/TT- BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2015/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT
 • Thông tư Số: 130/2016/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU TẠI CÁC THÔNG TƯ VỀ THUẾ
 • Văn bản hợp nhất : Số: 02/VBHN-VPQH THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

 

Thuế Xuất nhập khẩu

 • Luật số: 107/2016/QH13 THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
 • Nghị định Số: 134/2016/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU
 • Thông tư Số: 38/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN; KIỂM TRA, GIÁM SÁT HẢI QUAN; THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU.

 

Thuế tài nguyên:

 • Luật số: 45/2009/QH12 THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Luật số: 71/2014/QH13 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ
 • Nghị định Số: 50/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Nghị định Số: 12/2015/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
 • Thông tư  Số: 152 /2015/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Thông tư  Số: 174/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỂM A KHOẢN 4 ĐIỀU 6 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Thông tư Số: 12/2016/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 7 THÔNG TƯ SỐ 152/2015/TT-BTC NGÀY 02 THÁNG 10 NĂM 2015 HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Văn bản hợp nhất Số: 18/VBHN-VPQH THUẾ TÀI NGUYÊN
 • Văn bản hợp nhất Số: 10/VBHN-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

 

Thuế bảo vệ môi trường

 • Luật số: 57/2010/QH12  THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Nghị định Số: 67/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Nghị định Số: 69/2012/NĐ-CP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 3 ĐIỀU 2 NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Thông tư  Số: 152/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Thông tư Số: 159/2012/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Thông tư Số: 159/2012/TT-BTC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 152/2011/TT-BTC NGÀY 11/11/2011 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 67/2011/NĐ-CP NGÀY 08/08/2011 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 • Văn bản hợp nhất Số: 10/VBHN-BTC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ TÀI NGUYÊN

 

Thuế sử dụng đất :

 • Luật Số: 23-L/CTN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP SỐ 23-L/CTN NGÀY 10/07/1993 CỦA QUỐC HỘI
 • Luật số: 48/2010/QH12  THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
 • Nghị định Số: 74-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 74-CP NGÀY 25-10-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • Nghị định Số: 73-CP CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 73-CP NGÀY 25-10-1993 QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • Nghị định Số: 53/2011/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
 • Thông tư Số: 89-TC/TCT CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89-TC/TCT NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 1993 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 74/CP NGÀY 25-10-1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • Thông tư Số: 92/TTLB CỦA BỘ TÀI CHÍNH, BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM, TỔNG CỤC QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT SỐ 92-TT/LB NGÀY 10 -11 -1993 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 73/CP NGÀY 25/10/1993 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC PHÂN HẠNG ĐẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • Thông tư Số: 03/1997/TC-TCT CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 03 1997/TC/TCT NGÀY 21 THÁNG 01 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHÔNG TƯ SỐ 89 TC/TCT NGÀY 9/11/1993 VỀ TÍNH GIẢM MIỄN THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNGNGHIỆP KHI CÓ THIÊN TAI, ĐỊCH HỌA
 • Thông tư Số: 117/1999/TT-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 117 /1999/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 09 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP
 • Thông tư Số: 153/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP