Thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên

Việt Luật hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên giành cho các doanh nghiệp đang có trụ sở công ty tại khu vực các quận huyện tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, Quy trình thực hiện nội dung dịch vụ của chúng tôi cụ thể như sau:

Việt Luật hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến thủ tục giải thể công ty tnhh 2 thành viên trở lên giành cho các doanh nghiệp đang có trụ sở công ty tại khu vực các quận huyện tại thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, Quy trình thực hiện nội dung dịch vụ của chúng tôi cụ thể như sau:

a) Tên thủ tục hành chính: Giải thể Công ty TNHH hai thành viên trở lên

b) Trình tự thực hiện thủ tục hành chính:

 • Bước 1. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông về Đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 • Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ tại bộ phận một cửa liên thông kiểm tra đầu mục hồ sơ và một số nội dung cần thiết trong hồ sơ. Nếu đủ điều kiện tiếp nhận hồ sơ thì lập Giấy biên nhận (gồm 02 bản), một bản giao cho người nộp hồ sơ, một bản được luân chuyển cùng hồ sơ để giải quyết việc giải thể doanh nghiệp.
 • Bước 3. Kết quả: Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo xoá tên doanh nghiệp, gửi các cơ quan có liên quan và doanh nghiệp

Cách thức thực hiện thủ tục hành chính:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Thành phần, số lượng bộ hồ sơ

+ Thành phần hồ sơ, gồm:

 • Quyết định giải thể hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư
 • Con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp
 • Số hoá đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng
 • Đăng bố cáo giải thể doanh nghiệp 03 số trong vòng 01 tháng
 • Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động
 • Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có)
 • Các yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

 • Luật Doanh nghiệp 2014
 • Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệ
 • Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
 • Nghị quyết số 59/2007/NQ-CP ngày 30/11/2007 của Chính phủ về một số giải pháp xử lý những vướng mắc trong hoạt động đầu tư xây dựng và cải cách một số thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp;
 • Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư Liên tịch số 05/2008/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Tài Chính – Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp

Việt Luật thực hiện thủ tục hành chính cụ thể như sau:

 • Tiến hành tư vấn những nội dung liên quan đến thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên
 • Tư vấn nội dung liên quan đến thủ tục chốt thuế doanh nghiệp tại cơ quan thuế
 • Việt Luật soạn thảo hồ sơ chốt thuế tại cơ quan nhà nước để thực hiện chốt thuế, đóng cửa mã số thuế
 • Soạn thảo hồ sơ và thực hiện thủ tục giải thể công ty tại sở kế hoạch đầu tư thành phố 
 • Giải trình nếu có yếu cầu của cơ quan chức năng + Nhận kết quả tới khách hàng.
 • Về thời gian thực hiện dịch vụ :
 • Tại cơ quan thuế : 15- 20 ngày 
 • Tại sở kế hoạch và đầu tư thành phố: 7 – 12 ngày làm việc
 • Chi phí trọn gói dịch vụ: 3.500.000 VNĐ

Phụ lục II-24

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
 

 


Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: ………………………… ngày ……………. /………… /………………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 [1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.