Thủ tục giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Với loại hình công ty tnhh 1 thành viên khi thực hiện thủ tục giải thể cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thủ tục thực hiện cụ thể ra sao? Để giải đáp các thắc mắc đó cũng như hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục pháp lý nhanh nhất về giải thể công ty tnhh 1 thành viên Việt Luật cung cấp nội dung cũng như dịch vụ giải thể công ty như sau:

Với loại hình công ty tnhh 1 thành viên khi thực hiện thủ tục giải thể cần chuẩn bị những giấy tờ gì? Thủ tục thực hiện cụ thể ra sao? Để giải đáp các thắc mắc đó cũng như hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục pháp lý nhanh nhất về giải thể công ty tnhh 1 thành viên Việt Luật cung cấp nội dung cũng như dịch vụ giải thể công ty như sau:

thu-tuc-giai-the-cong-ty-tnhh-1-tv

1. Về thành phần hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp
 • Quyết định của chủ sở hữu doanh nghiệp về việc giải thể doanh nghiệp
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán các khoản nợ về thuế và nợ bảo hiểm xã hội
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết
 • Xác nhận của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản về việc doanh nghiệp đã tất toán tài khoản (trường hợp chưa mở tài khoản tại Ngân hàng, thì có văn cam kết chưa mở tài khoản và không nợ tại bất kỳ Ngân hàng, tổ chức cá nhân nào).
 • Giấy tờ chứng minh doanh nghiệp đã đăng bố cáo giải thể theo quy định
 • Thông báo của Cơ quan Thuế về việc đóng mã số thuế; (trường hợp chưa đăng ký thuế thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế)
 • Giấy chứng nhận của Cơ quan công an về việc doanh nghiệp đã nộp, huỷ con dấu theo quy định (trường hợp chưa khắc con dấu thì phải có văn bản xác nhận của Cơ quan Công an)
 • Bản gốc Giấy chứng nhận ĐKKD/ĐKDN (đối với doanh nghiệp thành lập trước ngày 01/01/2000 phải nộp thêm Giấy phép thành lập doanh nghiệp)
 • Báo cáo về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, giải quyết các quyền lợi hợp pháp của người lao động
 • Trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh, VPĐD thì phải nộp kèm theo hồ sơ giải thể (chấm dứt hoạt động) của chi nhánh, VPĐD

2. Công việc của Việt Luật

 • Việt Luật tư vấn nội dung liên quan về giải thể công ty tnhh 1 thành viên
 • Tư vấn về trách nhiệm, quyền lợi nghĩa vụ của các thành viên tham gia góp vốn trong công ty
 • Việt Luật tiến hành các thủ tục về soạn thảo hồ sơ giải thể công ty tnhh 1 thành viên
 • Tiến hành thủ tục làm việc chốt thuế, đóng của mã số thuế tại chi cục thuế quản lý doanh nghiệp
 • Soạn thảo hồ sơ nộp tại Hải Quan về không gặp vấn đề về nợ đọng thuế, và các thủ tục hải quan.

3. Chi phí và thời gian thực hiện

 • Chi phí trọn gói : 3.500.000 VNĐ (Đã bao gồm cả thời gian chi phí thực hiện tại sở kế hoạch và chi cục thuế)
 • Thời gian thực hiện: 25- 30 ngày làm việc 

Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp :

Phụ lục II-24

 TÊN DOANH NGHIỆP

 
 

 


Số: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc giải thể doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:

Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Quyết định giải thể số: ………………………… ngày ……………. /………… /………………………..

Lý do giải thể: ……………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– ………………….

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 

 [1] Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.