Thủ tục đăng ký công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Trình tự thực hiện thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác hiện nay thực hiện quy trình như sau:cong_bo_lai_dua_tram_dung_nghi_vao_khai_thacTư vấn thủ tục pháp lý thực hiện thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ khai thắc hiện nay

Trình tự thực hiện thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác hiện nay thực hiện quy trình như sau:cong_bo_lai_dua_tram_dung_nghi_vao_khai_thacTư vấn thủ tục pháp lý thực hiện thủ tục công bố lại đưa trạm dừng nghỉ khai thắc hiện nay

I. Yêu cầu thực hiện thủ tục pháp lý

– Trước khi hết hạn được phép kinh doanh, khai thác 60 ngày (theo thời hạn quy định tại quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác), đơn vị kinh doanh, khai thác trạm dừng nghỉ nộp hồ sơ đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam đối với trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ) hoặc Sở Giao thông vận tải Hà Nội (đối với các trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ thuộc địa phương quản lý).Thành phần, số lượng hồ sơ a. Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác theo mẫu
 • Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật các công trình xây dựng, cải tạo trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)
 • Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)
 • Biên bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của trạm dừng nghỉ (nếu có thay đổi so với lần công bố trước)
 • Báo cáo kết quả hoạt động theo mẫu

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộc. Đối tượng thực hiện: Tổ chức.d. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Giấy đề nghị tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác
 • Báo cáo kết quả hoạt động
 • Yêu cầu Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã.

Mẫu: 

 

………(2)………..

                          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …….. /……….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………., ngày           tháng           năm

                                                       GIẤY ĐỀ NGHỊTIẾP TỤC CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC Kính gửi:…………………….. (1)………………………….           1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ:…….(2):………………………………….          2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………………..          3. Trụ sở: ……………………………………………………………………………………          4. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………………….          5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………        do………………..cấp ngày …. ….tháng…….. năm ………..          Đơn vị hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ: ..(3)…. …theo quyết định công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác số…. ngày…. tháng…năm…của ….(1)….. thời gian được phép khai thác đến ngày… tháng…. năm…..Sau khi xem xét các quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đề nghị ….(1)….tiếp tục công bố đưa trạm dừng nghỉ…….(3)…. đạt loại: ……(4):……. vào khai thác.….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế. 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu…

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 Hướng dẫn ghi:(1) Gửi Sở GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ(3) Ghi tên Trạm dừng nghỉ (4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố

 

Mẫu:                                 

………(2)……..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ……./…….

          ……….., ngày           tháng        năm

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

Kính gửi: ……….. (1) …………………..

………. (2) hiện đang quản lý, khai thác trạm dừng nghỉ ..(3)…. theo Quyết định số…. ngày…. tháng…năm… của ….. (1) ….. thời gian được phép khai thác từ ngày ….. tháng ….. năm ….. đến ngày… tháng…. năm ….

………. (2)…. Báo cáo kết quả hoạt động trong khoảng thời gian trên với các nội dung sau:

I. Kết quả kinh doanh khai thác.

1. Tổng số phương tiện vào trạm: …………………      (lượt xe)

Trong đó:

– Xe con:                        (lượt xe)

– Xe Khách trên 30 ghế:           (lượt xe)

– Xe Khách dưới 30 ghế:          (lượt xe)

– Xe tải:       ………..              (lượt xe)

2. Tổng số khách vào trạm: ………………….. (lượt khách)

3. Bình quân mỗi ngày có: ………. lượt xe và ………….. lượt khách vào trạm.

Trong đó có: ………. xe con;  ………..xe khách trên 30 ghế; ………. xe khách dưới 30 ghế và ………. xe tải.

II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trạm dừng nghỉ:

(Báo cáo về tình trạng hiện tại, việc duy trì, bổ sung, cải tạo, nâng cấp các công trình, trang thiết bị của trạm và đối chiếu với các tiêu chí tương ứng của quy chuẩn QCVN 43:2012/BGTVT)

III. Việc thực hiện các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Trạm dừng nghỉ đường bộ và các quy định pháp luật liên quan khác:

IV. Các vi phạm trong quá trình hoạt động (nếu có):

(Kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra về các vi phạm của trạm dừng nghỉ; số lần và mức xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan có thẩm quyền đối với trạm. Các biện pháp và kết quả khắc phục của đơn vị khai thác trạm với các vi phạm trên).

V. Kiến nghị, khiếu nại của người sử dụng trạm (nếu có):

(Báo cáo từng trường hợp và biện pháp, kết quả giải quyết của đơn vị khai thác trạm)

VI. Các kiến nghị của đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ:

 

Ý kiến của Sở GTVT địa phương
(Ký tên, đóng dấu)

Đại diện đơn vị khai thác trạm
(Ký tên, đóng dấu)

 

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Sở GTVT, Tổng cục ĐBVN (đối với trạm dừng nghỉ trên quốc lộ)

(2) Ghi tên đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ

(3) Ghi tên trạm dừng nghỉ

(4) Ghi loại trạm dừng nghỉ đề nghị công bố

 

II. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
 • Thông tư số 48/2012/TT-BGTVT ngày 15/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ