Thủ tục đăng ký cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô Hà Nôi

Đăng ký cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội cần đáp ứng những nội dung cụ thể như sau:Cap-phep-su-dung-tam-thoi-long-duong-de-dung-do-xe-o-to

I.

Đăng ký cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội cần đáp ứng những nội dung cụ thể như sau:Cap-phep-su-dung-tam-thoi-long-duong-de-dung-do-xe-o-to

I. Yêu cầu về thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần Hồ SơĐơn đề nghị cấp phépSơ hoạ vị trí xin cấp phép.b) Số lượng hồ sơ : 01 bộThời hạn giải quyết Sau 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.Đối tượng thực hiện : Tổ chức, cá nhânKết quả thực hiện Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ô tôLệ phí Mức thu phí từ 20.000 đến 80.000 đồng/m2/thángMẫu đơn, mẫu tờ khai Đơn xin sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ô tô

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP

TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG (PHỐ) ĐỂ DỪNG, ĐỖ Ô TÔ

 

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Hà Nội

 

Tên đơn vị (cá nhân): ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………

Xin được cấp Giấy phép sử dụng tạm thời lòng đường (phố) để dừng, đỗ ô tô như sau:

Lòng đường: Dài……………….m, Rộng………………….m, Diện tích………………………m2

Mục đích sử dụng: …………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Thời gian sử dụng: Từ ngày…………………………….. đến ngày…………………………………….

Kèm theo hồ sơ gồm có: …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….

    Tổ chức, cá nhân xin chấp hành qui định của Nhà nước, của Thành phố và Sở Giao thông vận tải Hà Nội về trật tự an toàn giao thông đường bộ, Nếu vi phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Xác nhận của UBND phường

(xã, thị trấn)

Hà Nội, ngày……..tháng………năm………

Tổ chức, cá nhân làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

Yêu cầu

 

 • Điểm dừng đỗ phải cách ngã ba, ngã tư, cổng ra vào cửa cơ quan ít nhất là 5,0 mét và tuân thủ Khoản 5 Điều 1 của Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND thành phố Hà Nội.
 • Đối với đường hai chiều: Lòng đường tối thiểu là 10,5m thì cho phép để xe một bên; tối thiểu là 14,0m thì cho phép để xe hai bên.
 • Đối với đường một chiều: Lòng đường tối thiểu là 7,5m thì cho phép để xe bên phải phần xe chạy.
 • Xác nhận của chính quyền địa phương nơi xin cấp sử dụng tạm thời lòng đường để dừng, đỗ ô tô về tổ chức, cá nhân nằm trên địa bàn quản lý hành chính của chính quyền sở tại.

II. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 ngày 13/11/2008.
 • Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ về bổ sung Nghị định số 11/2010/NĐ-CP và Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 29/03/2015 của Bộ GTVT về việc Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/2/2010;
 • Thông tư 04/2008/TT-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn quản lý đường đô thị; Thông tư 16/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng về việc sửa đổ, bổ sung hướng dẫn quản lý đường đô thị.
 • Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phồ Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố.
 • Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 9/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội; Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 của UBND Thành phố Hà Nội Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường dô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
 • Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế- xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội;
 • Quyết định 53/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố Hà Nội theo quy định của Luật phí và lệ phí.

III. Dịch vụ hỗ trợ đăng ký 

 • Khách hàng cung cấp các thông tin yêu cầu 
 • Chúng tôi căn cứ yêu cầu đó sẽ đưa ra những tư vấn cụ thể về nội dung thực hiện và chuẩn bị hồ sơ.
 • Soạn thảo đầy đủ hồ sơ và đại diện khách hàng nộp tại cơ quan chức năng quản lý nội dung này .
 • Nhận kết quả và bàn giao tới khách hàng.