Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác

Hướng dẫn thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo quy định hiện nay cụ thể như sau:

thu-tuc-cong-bo-dua-ben-xe-khach-vao-hoat-dong

Tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý công bố đưa bên xe khách khai thác

Hướng dẫn thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo quy định hiện nay cụ thể như sau:

thu-tuc-cong-bo-dua-ben-xe-khach-vao-hoat-dong

Tư vấn hỗ trợ thủ tục pháp lý công bố đưa bên xe khách khai thác

I. Trình tự thực hiện

a. Yêu cầu thực hiện thủ tục pháp lý

Sau khi hoàn thành việc xây dựng, đơn vị khai thác bến xe nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nơi bến xe khách được xây dựng

b. Giải quyết TTHC: 

– Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra. Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật theo Quy chuẩn thì các tiêu chí không đạt yêu cầu phải được ghi rõ trong biên bản kiểm tra và được thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe khách.

– Sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe khách đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Cách thức thực hiện thủ tục pháp lý

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

 • Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu
 • Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe khách với đường giao thông của cơ quan có thẩm quyền(bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)
 • Sơ đồ mặt bằng tổng thể, thiết kế kỹ thuật bến xe khách(bản sao)
 • Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền (bản sao)
 • Biên bản nghiệm thu xây dựng (bản sao)
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn bến xe khách với các công trình của bến xe khách theo mẫu
 • Giấy phép kinh doanh của đơn vị kinh doanh khai thác bến xe khách(bản sao)
 • Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị khai thác bến xe khách ban hành

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

3. Kết quả thực hiện

 • Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác (mẫu phụ lục 3) 
 • Thời hạn của Quyết định: 3 năm

4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai

 • Giấy đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác
 • Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các công trình của bến xe khách
 • Yêu cầu Đơn vị trực tiếp quản lý, khai thác bến xe khách phải là doanh nghiệp hoặc hợp tác xã

II. Cơ sở pháp lý

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
 • Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách
 • Thông tư số 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015

 

Mẫu: 

………(2)………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …….. /……….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

     ………………., ngày           tháng           năm

 GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC   Kính gửi:…………………….. (1)………………………….           1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2):………………………………………           2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):…………………………………………….           3. Trụ sở: ……………………………………………………………………………..           4. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………           5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số………do………….cấp ngày …. ….tháng…….. năm ………..           Đề nghị kiểm tra để đưa bến xe khách……(3)…………………Cụ thể như sau:           – Tên: (3)………………………………………………………………………………           – Địa chỉ:(4)……………………………………………………………………………           – Tổng diện tích đất: (5)………………………… …………………….           Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định tại QCVN 45: 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật quốc gia về Bến xe khách, chúng tôi đề nghị ….(1)….công bố Bến xe khách….(3)…. đạt quy chuẩn Bến xe loại:……….(6)… và được đưa vào khai thác.           ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.   

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu…

 

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách.

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách

(3) Ghi tên bến xe khách

(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của bến xe khách

(5) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây dựng bến xe khách

(6) Ghi loại bến xe khách đề nghị công bố

 

 

Mẫu:
………(2)………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Số: …….. /……….

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          ………………., ngày………tháng……… năm

                                                    

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN

VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA BẾN XE KHÁCH

Kính gửi:…………………….. (1)………………………….

          1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2):………………………………………

          2. Trụ sở: ……………………………………………………………………………..

          3. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với các hạng mục công trình của Bến xe khách ……(3)…….như sau:

TT

Tiêu chí phân loại

Đơn vị tính

Quy định kỹ thuật của Bến xe khách loại …(4)…

Theo thực tế

1

Tổng diện tích (tối thiểu)

m2

 

 

2

Số vị trí đón khách (tối thiểu)

Vị trí

 

 

3

Số vị trí trả khách (tối thiểu)

Vị trí

 

 

4

Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách (tối thiểu)

m2

 

 

5

Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác

m2

 

 

6

Diện tích phòng chờ cho hành khách (tối thiểu)

m2

 

 

7

Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực phòng chờ cho hành khách

Chỗ

 

 

8

Hệ thống điều hòa, quạt điện khu vực phòng chờ cho hành khách (tối thiểu)

 

 

 

9

Diện tích khu vực làm việc

 

 

 

10

Diện tích văn phòng dành cho Công an,

Y tế, Thanh tra giao thông

 

 

 

11

Diện tích khu vệ sinh

 

 

 

12

Diện tích dành cho cây xanh, thảm cỏ

 

 

 

13

Đường xe ra, vào bến

 

 

 

14

Đường dẫn từ phòng chờ cho hành khách đến các vị trí đón, trả khách

 

 

 

15

Mặt sân bến

 

 

 

16

Hệ thống cung cấp thông tin

 

 

 

          ….(2)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu…

Đại diện đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách.

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách

(3) Ghi tên bến xe

(4) Ghi loại bến xe đề nghị công bố