Thành lập công ty bảo hiểm tại Việt Nam

Để thành lập công ty lĩnh vực bảo hiểm cần chuẩn bị giấy tờ và thủ tục như thế nào? Việt Luật tư vấn thủ tục xin giấy phép thành lập công ty hoạt động lĩnh vực bảo hiểm nhanh nhất hiện nay, Nội dung cụ thể như sau:

Thành lập công ty bảo hiểm
Thành lập công ty bảo hiểm

I. Căn cứ pháp lý

 • Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2010
 • Nghị định 45/2007/NĐ-CP ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
 • Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005
 • Nghị định của Chính Phủ số 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15 tháng 4 năm 2010
 • Nghị định của Chính Phủ số 101/2010/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2010
 • Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Quyết định số 337/QĐ-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu tư ngày 10/4/2007 Về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
 • Các văn bản pháp lý có liên quan.

II. Tư vấn thủ tục thành lập công ty lĩnh vực bảo hiểm

1. Giấy tờ khách hàng cần chuẩn bị thành lập công ty lĩnh vực bảo hiểm

 • Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam.

2. Một trong số các giấy tờ còn hiệu lực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài sau đây:

 • Hộ chiếu Việt Nam;
 • Hộ chiếu nước ngoài (hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài) và một trong các giấy tờ chứng minh người gốc Việt Nam ở nước ngoài.
 • Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam.
 • Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.

3. Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp
 • Dự thảo Điều lệ công ty. Dự thảo điều lệ công ty phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần. Các thành viên, cổ đông sáng lập phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ công ty
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định. Kèm theo danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập phải có.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là cá nhân
 • Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ- CP của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập hoặc cổ đông sáng lập là pháp nhân .
 • Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;
 • Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của một hoặc một số cá nhân đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

III. Thời gian và lệ phí thành lập công ty lĩnh vực bảo hiểm

 • Thời gian: 60 ngày làm việc
 • Lệ phí dịch vụ: 1.500.000 VNĐ

Lệ phí nhà nước: 

 • 70.000.000 Bảo hiểm phi nhân thọ
 • 140.000.000 Bảo hiểm nhân thọ

Với mức chi phí mà khách hàng bỏ ra chắc chắn rằng dịch vụ thành lập công ty tại do Việt Luật cung cấp sẽ hoàn toàn hợp lý, bảo đảm uy tín về mặt pháp lý và thời gian hoàn toàn chủ động khi làm việc với chúng tôi.