Quy định mơi về hoạt động doanh nghiệp năm 2015

Việt Luật giới thiệu các quy định về pháp luật mới liên quan đến doanh nghiệp hoạt động trong năm 2015 cần chú ý đến cụ thể như sau :

Quy định mới về hoạt động doanh nghiệp 2015

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2015 một số văn bản pháp luật chính thức có hiệu lực. Chúng tôi xin tổng hợp lại một lần nữa để doanh nghiệp cập nhật kịp thời áp dụng đúng trong kể từ ngày 01/01/2015:

Việt Luật giới thiệu các quy định về pháp luật mới liên quan đến doanh nghiệp hoạt động trong năm 2015 cần chú ý đến cụ thể như sau :

Quy định mới về hoạt động doanh nghiệp 2015

Liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp từ ngày 01/01/2015 một số văn bản pháp luật chính thức có hiệu lực. Chúng tôi xin tổng hợp lại một lần nữa để doanh nghiệp cập nhật kịp thời áp dụng đúng trong kể từ ngày 01/01/2015:

 

1. Các qui định về thuế

 

Ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc hội chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 có một số nội dung doanh nghiệp cần lưu ý như sau:

 

Về Luật thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo qui định mới kể từ ngày 01/01/2015 sẽ dỡ bỏ mức trần 15% chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Về Luật thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.

 

Về Luật thuế Gía trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế.

 

Về Luật Quản lý thuế: bãi bỉ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp

 

2. Qui định về mức lương tối thiểu vùng năm 2015

 

Theo qui định tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động sẽ tăng từ 250.000 đồng đến 400.000 đồng/tháng. Trong đó cụ thể mức lương áp dụng cho từng vùng được qui định như sau:

 

Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng);

Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng);

Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng);

Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

 

Tuy nhiên, tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP có qui định phải áp dụng cao hơn mức lương tối thiểu vùng nêu trên 7% đối với người lao động trong doanh nghiệp đã qua học nghề, bao gồm những đối tượng sau:

 

Người đã được doanh nghiệp đào tạo hoặc tự học nghề và được kiểm tra, bố trí làm công việc yêu cầu phải qua đào tạo nghề;

 

Người đã được cấp văn bằng, chứng chỉ nghề của cơ sở nước ngoài;

 

Có chứng chỉ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề hoặc hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề;

 

Đã được cấp bằng nghề, trung cấp nghề…theo quy định tại Luật giáo dục 1998, Luật giáo dục 2005 và các quy định liên quan.

 

3. Qui định mới về bảo hiểm y tế đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp

 

Bắt đầu từ 01/01/2015 Nghị định số 105/2014/NĐ –CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực thi hành. Theo Nghị định này có một số điểm mới liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp như sau:

 

Người lao động trong thời gian nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về Bảo hiểm xã hội thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản.

 

Người lao động nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì không phải đóng Bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi Bảo hiểm y tế.

 

Người lao động bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng Bảo hiểm y tế bằng 50% mức đóng bình thường, nếu sau khi có kết luận là không vi phạm pháp luật thì phải truy đóng Bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh.

 

Thời gian Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính là thời gian tham gia Bảo hiểm y tế.

 

Bảo hiểm y tế sẽ thanh toán 80% chi phí điều trị đối với tai nạn lao động