Quy định chia tách công ty tnhh 2 thành viên như thế nào?

Trường hợp doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện thủ tục chia tách công ty tnhh 2 thành viên trở lên cần chú ý những nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp doanh nghiệp tìm hiểu và thực hiện thủ tục chia tách công ty tnhh 2 thành viên trở lên cần chú ý những nội dung cụ thể như sau:
I. Căn cứ pháp lý thực hiện chia tách doanh nghiệp

  • Luật doanh nghiệp năm 2014
  • Nghị định 78/2015/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệpquy-dinh-chia-tach-doanh-nghiep-tnhh-2-tv-tro-len

II. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

Hiện nay, Luật doanh nghiệp quy định khá chi tiết về thủ tục tách doanh nghiệp. Cụ thể tại Điều 193 Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện hành:
“Điều 193. Tách doanh nghiệp
1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.
2. Tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:
a) Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
b) Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới
c) Kết hợp cả hai trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
3. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lượng thành viên giảm xuống đồng thời với đăng ký doanh nghiệp các công ty mới
4. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần được quy định như sau:
a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty. Nghị quyết tách công ty phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; tên công ty được tách sẽ thành lập; phương án sử dụng lao động; cách thức tách công ty; giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết;
b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật này. Trường hợp này, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo nghị quyết tách công ty quy định tại điểm a khoản này.
5. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thỏa thuận khác.”
Như vậy, Hội đồng thành viên công ty phải thông qua Nghị quyết tách công ty với các nội dung chủ yếu không được thiếu sau:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách
– Tên công ty được tách sẽ thành lập
– Phương án sử dụng lao động
– Cách thức tách công ty
– Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách sang công ty được tách
– Thời hạn thực hiện tách công ty
Sau khi đã thông qua Nghị quyết tách công ty, công ty phải gửi Nghị quyết đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết
Sau đó, Công ty được tách (công ty mới) thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm các vị trí quan trọng. Sau đó thực hiện đăng ký thành lập doanh nghiệp mới theo quy định trong Nghị định 78/2015/NĐ – CP. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải kèm theo Nghị quyết tách công ty. Đồng thời, Công ty bị tách (công ty cũ) phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ và số lượng thành viên tương ứng với phần vốn góp và số lượng thành viên giảm xuống theo đúng quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ – CP.
Trong khi thực hiện cần hỗ trợ thủ tục và quy định pháp lý liên hệ ngay tới chúng tôi để tư vấn hoàn toàn miễn phí và trong trường hợp cần sử dụng dịch vụ của chúng tôi gọi số 0968 29 33 66 – Tổng đài hỗ trợ dịch cụ tư vấn 1900 6199.