Phân biệt chuyển nhượng cổ phần và mua lại cổ phần

Chuyển nhượng cổ phần hay mua lại cổ phần đều là sự mua bán cổ phần, tuy nhiên về bản chất, hai khái niệm này có những sự khác biệt nhất định.

Chuyển nhượng cổ phần hay mua lại cổ phần đều là sự mua bán cổ phần, tuy nhiên về bản chất, hai khái niệm này có những sự khác biệt nhất định.

 

Tiêu chí

Chuyển nhượng cổ phần

Mua lại cổ phần

Căn cứ pháp lý

Điều 126

Điều 129

Chủ thể

Bên bán

Cổ đông

Cổ đông

Bên mua

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu góp vốn

Công ty phát hành cổ phần

Điều kiện

Tự do chuyển nhượng cổ phần trừ hai trường hợp:

– Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

– Trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho cổ đông sáng lập khác, nhưng chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

 

Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ.

 

Hậu quả pháp lý

Cấu trúc vốn điều lệ không thay đổi

Về bản chât, vốn điều lệ của công ty có sự thay đổi (giảm đi), chỉ giữ nguyên khi công ty chào bán được hết tất cả số cổ phần mua lại.

 

Căn cứ pháp lý: Các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014