Những quy định về kiểm tra bảo hộ lao động hiện nay

Những quy định liên quan đến thẩm tra , kiểm tra bảo hộ lao động được thực hiện cụ thể như thế nào? Nội dung cụ thể các bạn có thể tham khảo cụ thể như sau:

Vấn đề lao động là vấn đề quan trọng cũng như cần thiết trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, do đó mà công tác thanh tra kiểm tra bảo hộ lao động cũng cần phải thực hiện chặt chẽ.

Thẩm quyền thanh tra kiểm tra công tác bảo hộ lao động

Những quy định liên quan đến thẩm tra , kiểm tra bảo hộ lao động được thực hiện cụ thể như thế nào? Nội dung cụ thể các bạn có thể tham khảo cụ thể như sau:

Vấn đề lao động là vấn đề quan trọng cũng như cần thiết trong thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, do đó mà công tác thanh tra kiểm tra bảo hộ lao động cũng cần phải thực hiện chặt chẽ.

Thẩm quyền thanh tra kiểm tra công tác bảo hộ lao động

Công tác thanh tra, kiểm tra về bảo hộ lao động ở nước ta được thực hiện dưới các hình thức: Thanh tra Nhà nước, kiểm tra của cấp trên với cấp dưới; tự kiểm tra của cơ sở và việc kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn các cấp.

1- Hệ thống thanh tra Nhà nước về bảo hộ lao động ở nước ta hiện nay gồm: Thanh tra về An toàn lao động đặt trong Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Thanh tra về vệ sinh lao động đặt trong Bộ Y tế. Các hệ thống này có nhiệm vụ thanh tra việc thực hiện pháp luật về bảo hộ lao động của tất cả các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động. Thanh tra viên có quyền xử lý tại chỗ các vi phạm, có quyền đình chỉ hoạt động sản xuất ở những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động hoặc ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.   

2- Các cấp ở địa phương hoặc ngành trong phạm vi quản lý của mình cần tiến hành các đợt kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về bảo hộ lao động đối với cơ sở.

3- Các cơ sở phải định kỳ tiến hành tự kiểm tra về bảo hộ lao động để đánh giá tình hình, phát hiện những sai sót, tồn tại và đề ra các biện pháp khắc phục để cho công tác bảo hộ lao động được thực hiện tốt theo quy định của luật Công đoàn và pháp lệnh bảo hộ lao động, tổ chức Công đoàn các cấp có quyền tiến hành kiểm tra giám sát các ngành, các cấp tương ứng, người sử dụng lao động, người lao động trong việc chấp hành pháp luật bảo hộ lao động. Đồng thời Công đoàn cấp trên tiến hành việc kiểm tra cấp dưới trong hoạt động bảo hộ lao động.

4- Ngoài các hình thức thanh tra, kiểm tra nêu trên, Liên bộ và Tổng Liên đoàn lao động cũng như các sở và Liên đoàn Lao động địa phương hoặc các cấp dưới còn tiến hành các đợt kiểm tra liên tịch đối với các ngành, địa phương, cơ sở trong việc thi hành pháp luật, chế độ chính sách về bảo hộ lao động.