Những hướng dẫn cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Những hướng dẫn và quy định xin cấp lại quyền sử dụng đất cần lưu ý cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, bị thất lạc có thể xin cấp lại được. Tuy nhiên những trường hợp chủ sở hữu quyền sử dụng đất kê khai gian dối việc mất sổ đỏ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Có xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất?

Báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Những hướng dẫn và quy định xin cấp lại quyền sử dụng đất cần lưu ý cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất, bị thất lạc có thể xin cấp lại được. Tuy nhiên những trường hợp chủ sở hữu quyền sử dụng đất kê khai gian dối việc mất sổ đỏ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Có xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất?

Báo mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như thế nào?

Như đã nói nếu thật sự bạn bị mất sổ đỏ thì bạn sẽ được quyền xin cấp lại. Vậy dựa vào đâu Văn phòng đăng ký nhà đất biết bạn làm mất, thất lạc sổ đỏ thực sự?

Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thủ tục báo mất sổ đỏ như sau:

“1. Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hỏa hoạn.

Tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải đăng tin mất Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

 

Thủ tục báo mất giấy chứng nhận quyền sử đụng đất như thế nào?

1. Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất Giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư hoặc kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương đối với trường hợp của tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người bị mất Giấy chứng nhận nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

2.  Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính và chưa trích đo địa chính thửa đất; lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

 

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm những tài liệu gì

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân; giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, cá nhân nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.