Nguyên tắc ghi nhận trong hợp đồng lao động hiện nay

Nguyên tắc và quy định về hợp đồng lao động được ghi nhận như thế nào ? Các cá nhân và doanh nghiệp cần chú ý cụ thể như sau:

Hợp đồng lao động và điều cần thiết và bắt buộc trong lao động hiện nay. Nó là sự thỏa thuận giữa người lao động và ngươi lao động để hợp tác cùng nhau

Quy định về hợp đồng lao động được ghi nhận thế nào?

Khái niệm Hợp đồng lao động

Nguyên tắc và quy định về hợp đồng lao động được ghi nhận như thế nào ? Các cá nhân và doanh nghiệp cần chú ý cụ thể như sau:

Hợp đồng lao động và điều cần thiết và bắt buộc trong lao động hiện nay. Nó là sự thỏa thuận giữa người lao động và ngươi lao động để hợp tác cùng nhau

Quy định về hợp đồng lao động được ghi nhận thế nào?

Khái niệm Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể tự do thỏa thuận cách tính lương và thời điểm trả lương. Thường thì chỉ có 3 cách tính lương: Tính lương theo hệ số, tính lương theo sản phẩm người lao động làm ra và tính lương theo sản lượng sản phẩm của tập thể làm ra.

Hợp đồng lao động phải lập dưới hình thức nào?

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội

Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động

1. Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

3. Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động

1. Người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin cho người lao động về công việc, địa điểm làm việc, điều kiện làm việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn lao động, vệ sinh lao động, tiền lương, hình thức trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quy định về bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người lao động yêu cầu.

2. Người lao động phải cung cấp thông tin cho người sử dụng lao động về họ tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú, trình độ học vấn, trình  kỹ năng nghề, tình trạng sức khoẻ và vấn đề khác liên quan trực tiếp đến việc giao kết hợp đồng lao động mà người sử dụng lao động yêu cầu.