Miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên

Khi vi phạm điều lệ công ty cũng như quy định khác của pháp luật, thành viên Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức. Tuy nhiên việc miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên không được thực hiện một cách tùy tiện, mà phải tuân thủ theo Luật doanh nghiệp 2014, đó là các trường hợp:

Khi vi phạm điều lệ công ty cũng như quy định khác của pháp luật, thành viên Hội đồng thành viên có thể bị miễn nhiệm, cách chức. Tuy nhiên việc miễn nhiệm, cách chức thành viên Hội đồng thành viên không được thực hiện một cách tùy tiện, mà phải tuân thủ theo Luật doanh nghiệp 2014, đó là các trường hợp:

1. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị miễn nhiệm trong những trường hợp sau đây:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 92 của Luật này;

b) Có đơn xin từ chức và được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận bằng văn bản;

c) Có quyết định điều chuyển, bố trí công việc khác hoặc nghỉ hưu;

d) Không đủ năng lực, trình độ đảm nhận công việc được giao; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

đ) Không đủ sức khỏe hoặc không còn uy tín để giữ chức vụ thành viên Hội đồng thành viên.

2. Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên bị cách chức trong những trường hợp sau đây:

a) Công ty không hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch hằng năm, không bảo toàn và phát triển vốn đầu tư theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu mà không giải trình được nguyên nhân khách quan hoặc giải trình nguyên nhân không được cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận;

b) Bị truy tố và bị Tòa án tuyên là có tội;

c) Không trung thực trong thực thi quyền, nghĩa vụ hoặc lạm dụng địa vị, chức vụ, sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; báo cáo không trung thực tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty.

3. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định miễn nhiệm, cách chức, cơ quan đại diện chủ sở hữu xem xét, quyết định tuyển chọn, bổ nhiệm người khác thay thế.