Mẫu văn bản và hợp đồng về nhà ở theo thông tư 16/2010/BXD

MẪU NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

MẪU NỘI QUY QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ 

Mau Noi quy quan ly su dung nha chung cu 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN BÁN CHO THUE NHÀ Ở QUA SÀN 

Phụ lục 11 mau hop dong uy quyen ban cho thue mua qua san 
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 14 mau van ban chuyen nhuong hop dong mau ban nha o 
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG NHẬN CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 1 Mau van ban cong nhan chu dau tu du an phat trien nha o 
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 2 Mau to trinh cua chu dau tu de nghi duyet da nha o
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 3 Mau to trinh cua cq tham dinh DA de nghi phe duyet 
Xem Tải xuống

MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DA NHÀ Ở CỦA UBND 

Phụ lục 4 mau quyet dinh phe duyet du an nha o cua ubnd 
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH CỦA CHỦ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 5 mau to trinh cua chu dau tu de nghi chap thuan da 
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH CỦA CƠ QUAN THẦM ĐỊNH ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 6 mau to trinh của cq tham dinh de nghi ub chap thuan DA
Xem Tải xuống

MẪU VĂN BẢN CHẤP THUẬN ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 7 Mau van ban chap thuan dau tu doi voi da nha o 
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH XIN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÀ Ở 

Phụ lục 8 mau to trinh xin chap thuan chu truong dau tu da nha o cua chu dau tu 
Xem Tải xuống

MẪU TỜ TRÌNH CỦA UBND GỬI THỦ TƯỚNG VỀ NHÀ Ở 

Phụ lục 9 Mau to trinh cua ubnd trinh thu uong ve da nha o.doc
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ Ở 

Phụ lục số 15 mau hop dong mua ban nha o 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG MUA BÁN CĂN HỘ CHUNG CƯ 

Phụ lục số 16 mau hop dong mua ban can ho chung cu thuong mau 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 

Phụ lục số 17 mau hop dong thue nha o thuong mai 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở CÔNG VỤ 

Phụ lục số 18 mau hop dong thue nha o cong vu 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở XÃ HỘI 

Phụ lục số 19 MAU hop dong thue nha o xa hoi 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI 

Phụ lục số 20 MAU hop dong thue mua nha xa hoi 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG TẶNG CHO NHÀ Ở 

Phụ lục số 21mau hop dong tang cho nha o 
Xem Tải xuống

MẪU HỢP ĐỒNG ĐỔI NHÀ Ở 

Phụ lục số 22 hop dong doi nha o 
Xem Tải xuống