Mẫu tổng hợp về Thuế – kế toán

MẪU Bảng Giải Trình Tờ Khai Thuế GTGT

(Kèm theo Tờ Khai thuế GTGT tháng…năm…

MẪU Bảng Giải Trình Tờ Khai Thuế GTGT

(Kèm theo Tờ Khai thuế GTGT tháng…năm…

Ban giai trinh to khai thue
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG THANH KHOẢN HỢP ĐỒNG GIA CÔNG

Bang thanh khoan hop dong
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THU NỘP TIỀN HÀNG DỰ TRỮ

Bao cao thu nop tien hang thang
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Bao cao tong hop cong no
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO CÔNG NỢ PHẢI TRẢ

Bieu mau bao cao cong no phai tra
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN VAY VỐN NGÂN HÀNG

(DÙNG CHO TƯ NHÂN CÁ THỂ)

Don xin vay von ngan hang (dung cho tu nhan,ca the)
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN VAY VỐN NGÂN HÀNG

(DÙNG CHO TỔ CHỨC KINH TẾ)

Don xin vay von ngan hang
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Giay de nghi thanh toan
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ VÀ CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Mau bang phan bo khau hao
Xem Tải xuống

MẪU BẢNG THỐNG KÊ TỜ KHAI XUẤT KHẨU

Mau bang thong ke to khai
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mau bao cao luu chuyen tien te
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 a – BH )

Mau bao cao thu chi hoat dong
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THU – CHI LÃI ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH

Mau bao cao thu chi lai
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THU CHI VỀ PHÍ HÀNG DỰ TRỮ VÀ TÌNH HÌNH PHÂN PHỐI CHÊNH LỆCH THU CHI

Mau bao cao thu chi ve phi
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG GIẢM DỤNG CỤ

Mau bao cao tinh hinh tang giam
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG NỢ

Mau bao cao tong hop cong no
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO XUẤT BÁN VẬT TƯ HÀNG HOÁ DỰ TRỮ

Mau bao cao xuat ban vat tu
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Mau bien ban dieu chinh hoa don
Xem Tải xuống

MẪU CHI TIẾT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Mau chi tiet nguon von dau tu
Xem Tải xuống

MẪU CHI TIẾT THUẾ ĐƯỢC KHẤU TRỪ

Mau chi tiet thue duoc khau tru
Xem Tải xuống

MẪU CHI TIẾT THUẾ PHẢI NỘP

Mau chi tiet thue phai nop
Xem Tải xuống

MẪU CHỨNG TỪ GHI SỔ

Mau chung tu ghi so
Xem Tải xuống

MẪU DANH MỤC KHO VẬT TƯ

Mau danh muc kho vat tu
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN TRÍCH HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Mau don xin trich hang hoa
Xem Tải xuống

MẪU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Mau nguon von dau tu
Xem Tải xuống

MẪU PHIẾU TRẢ LẠI ĐƠN

Mau phieu tra lai don
Xem Tải xuống

MẪU PHIẾU TRẢ LƯƠNG

Mau phieu tra luong
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CÁI (Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)

Mau so cai
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT VẬT TƯ HÀNG HOÁ

Mau so chi phi san xuat, kinh doanh
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Mau so chi tiet ban hang
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ (HOẶC XÂY DỰNG CƠ BẢN)

Mau so chi tiet cac khoan thu
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN

Mau so chi tiet cac tai khoan
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT CHI DỰ ÁN

Mau so chi tiet chi du an
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT CÔNG NỢ THEO ĐỐI TƯỢNG

Mau so chi tiet cong no theo doi tuong
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

Mau so chi tiet vat tu hang hoa
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Mau so chung thuc, hop dong
Xem Tải xuống

MẪU SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Mau so nhat ky chung
Xem Tải xuống

MẪU SỔ QUỸ TIỀN MẶT

Mau so quy tien mat
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI CHI PHÍ TRẢ TRƯỚC

Mau so theo doi chi phi tra truoc
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI HẠN MỨC KINH PHÍ

Mau so theo doi han muc kinh ph
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI KINH PHÍ NGOÀI HẠN MỨC

Mau so theo doi kinh phi
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI NGUỒN KINH PHÍ

Mau so theo doi nguon kinh phi
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI NHẬN VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Mau so theo doi nhan va su dung von dau tu XD
Xem Tải xuống

MẪU SỔ TIỀN GỬI

Mau so theo doi tien gui
Xem Tải xuống

MẪU SỔ THEO DÕI TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Mau theo doi tien gui
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN V/v: Quyết toán thuế đối với
DN, HTX phá sản

Quyet toan thue doi voi DN pha san
Xem Tải xuống

MẪU CÔNG VĂN  V/v: Quyết toán thuế thu nhập

Quyet toan thue thu nhap
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT CÁC KHOẢN THU (CÁC KHOẢN THU KHÁC: PHÍ, LỆ PHÍ)

So chi tiet cong no
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT DOANH THU ( CÁC KHOẢN THU DO BÁN HÀNG )

So chi tiet doanh thu
Xem Tải xuống

MẪU SỔ CHI TIẾT THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI

So chi tiet thue GTGT
Xem Tải xuống

CÔNG VĂN V/v: xử lý hoá đơn ghi không
theo số thứ tự

u ly hoa don khong ghi theo thu tu
Xem Tải xuống

MẪU QUY ĐỊNH NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA KẾ TOÁN TRƯỞNG

Mau Quy dinh nhiem vu quyen han cua Ke toan truong
Xem Tải xuống