Mẫu tạm ngừng kinh doanh gửi cơ quan thuế

Trả lời cho nội dung bạn đang tìm hiểu về mẫu thông báo gửi cơ quan thuế như sau :

mau-thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh-co-quan-thue

Ảnh: Minh họa

*Đối với cơ quan quản lý thuế: 

Trả lời cho nội dung bạn đang tìm hiểu về mẫu thông báo gửi cơ quan thuế như sau :

mau-thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh-co-quan-thue

Ảnh: Minh họa

*Đối với cơ quan quản lý thuế: 

+ Khoản 1, Điều 4, Nghị định 91/2014/NĐ-CP

Sửa đổi Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP như sau:

“5. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động kinh doanh đã có văn bản đề nghị gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký thì không phải nộp hồ sơ khai thuế trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại sau thời gian tạm ngừng và đã có văn bản thông báo gửi cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký thì thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định. Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục hoạt động kinh doanh trở lại.”

Lưu ý :

Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định.

Xem thêm :