Mẫu Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện

 

Tên công ty                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Tên công ty                                                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ……                                                                                           ————————————-

                                                           , ngày       tháng     năm 20…

                                                           

          HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ công ty ………….. được các cổ đông thông qua ngày ……………..;

– Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày …………….. về việc thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp;

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1:

Thành lập văn phòng đại diện công ty ……………………………………………………………

Địa chỉ  …………………………………………………………………………….

Ngành,nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

 

Bổ nhiệm ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số………………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

 

 

Điều 2: Ông  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                                                                                

  

                                                                                        TM. Hội đồng quản trị

                                                                                                  Chủ tịch

Nơi nhận:                                                                (ký tên và đóng dấu của công ty)

Như điều 3;

– Lưu.

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                         NGUYỄN VĂN A

 

 

 

 

 Download tài liệu : Tại Đây !