Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng Văn phòng đại diện

Mẫu tham khảo

 

Tên doanh nghiệp

—–

Số: 

Mẫu tham khảo

 

Tên doanh nghiệp

—–

Số: 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————-

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh , ngày ……  tháng ……. năm 20…..

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đả được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005

Căn cứ vào biên bản họp ngày ……………………………………

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty …………………………..

QUYẾT ĐỊNH:   

Điều 1: Bổ nhiệm ông / bà ………………………………………… Nam/Nữ: …….

Sinh ngày: …………            Dân tộc: ………. ……….. Quốc tịch: …………………

Chứng minh nhân dân số:…………………………………………………………….

Ngày cấp: ………………………….. Cơ quan cấp: ………………………. ………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

Làm trưởng chi nhánh/văn phòng đại diện công ty ………………………….. ………

tại địa chỉ: …………… ………………………………………………………………

Điều 2: Ông / bà …………… (đại diện pháp luật ) và ông / bà ………….người đứng đầu chi nhánh / văn phòng đại diện  chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ nộp bản sao quyết định bổ nhiệm người đúng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện  tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

Công ty cổ phần …….

Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm                                       

                                                     Giám đốc

                                                      (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:                                                                      

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT                           

 

 

 

 Download tài liệu : Tại Đây !