Mẫu Cấp phép xây dựng

Mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng cho công trình thuộc dự án 

Mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng cho công trình thuộc dự án 

Don xin cap phep xay dung cho cong trinh thuoc du an
Xem Tải xuống

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho công trình 

Don xin cap phep xay dung cho cong trinh
Xem Tải xuống

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm 

Don xin cap phep xay dung tam
Xem Tải xuống

Đơn xin cấp phép xây dựng (dùng ở cấp xã, phường)

Mau Don xin cap Giay phep xay dung
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA, XÂY LẮP  

Mau Bao cao danh gia ho so du thau
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH  

Mau Bao cao quyet toan cong trinh
Xem Tải xuống

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH  

Mau Bien ban kiem tra CTXD hoan thanh
Xem Tải xuống

MẪU CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 

Mau Cap giay phep XD
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÓ BẢN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Mau Don de nghi cap pho ban GPXD
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG (CỦA ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG) 

Mau Don de nghi dieu chinh noi dung (cua don xin gia han giay phep xay dung)
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Mau Don de nghi gia han Giay phep xay dung
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Mau Don de nghi thay doi noi dung GPXD
Xem Tải xuống

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (CÔNG TRÌNH THUỘC SỞ HỮU TƯ NHÂN)  

Mau Don xin cap giay phep xay dung (cong trinh thuoc so huu tu nhan)
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG (CÔNG TRÌNH THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC) 

Mau Don xin cap GPXD (cong trinh thuoc so huu toan dan do Nha nuoc quan ly hoac thuoc cac hinh thuc so huu khac)
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Mau Don xin de nghi cap GPXD
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 

Mau Giay de nghi thanh toan
Xem Tải xuống

MẪU GIẤY PHÉP XÂY DỰNG  

Mau Giay phep xay dung mau 4
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN  

Mau ho so moi thau Dich vu tu van
Xem Tải xuống

MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU MUA SẮM HÀNG HÓA  

Mau ho so moi thau mua sam hang hoa 1
Xem Tải xuống

Mẫu Đơn xin cấp phép xây dựng cho công trình thuộc dự án

Don xin cap phep xay dung cho cong trinh thuoc du an
Xem Tải xuống

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng cho công trình

Don xin cap phep xay dung cho cong trinh
Xem Tải xuống

Mẫu đơn xin cấp phép xây dựng tạm

Don xin cap phep xay dung tam
Xem Tải xuống