Mẫu Bưu chính – Viễn thông 1

MẤU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

MẤU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT THƯ

Mẫu Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.doc
Xem Tải xuống

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ CHUYỂN PHÁT THƯ

Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý chuyển phát thư cho tổ chức chuyển phát nước ngoài.doc
Xem Tải xuống