Mẫu Biên bản họp HĐQT về việc thành lập Văn phòng đại diện

MẪU THAM KHẢO

 

Tên công ty                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

MẪU THAM KHẢO

 

Tên công ty                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số ……                                                ————————————-

                                                Tp.Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 20…

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 Hôm nay, vào lúc    giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

3.    Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

5.   Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

– Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập Văn phòng đại diện của công ty  ……………………………………………

Địa chỉ  …………………………………………………………………………….

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: ……………………………………………………..

 

Bổ nhiệm ông/bà : ……………………………………………………………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………ngày cấp…………………………..

Nơi cấp: …………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

 

B. Ý kiến đóng góp của thành viên hội đồng quản trị  dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với nội dung lập Văn phòng đại diện  của công ty.

 

C. Biểu quyết:

– Số phiếu tán thành: … phiếu/…. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

– Số phiếu không tán thành:0 phiếu

– Không có ý kiến: 0 phiếu

 

D. Hội đồng quản trị  quyết định thông qua nội dung thành lập Văn phòng đại diện như trên. Giao ông (bà) ……, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

 

Buổi họp kết thúc vào lúc ……….giờ ………. cùng ngày

(Các thành viên ký tên và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Doanh nghiệp lưu bản chính biên bản họp tại sổ biên bản của công ty, nộp bản sao tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có thể tham khảo hình thức sao y  sau đây:

SAO Y BẢN CHÍNH

Công ty cổ phần …….

Số :10/SY/2010

TPHCM, ngày   tháng   năm                                       

                                                     Giám đốc

                                                      (ký tên, đóng dấu)

Nơi nhận:                                                                       

-P.ĐKKD-Sở KH-ĐT                           

 

 

 Download tài liệu: Tại Đây !