Mẫu Báo cáo của DN và Dự án vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

MẪU BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

01_CS.DTNN mau bao cao hoat dong dau tu tt nn 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THÁNG THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

01_CS.VDTU_Thang maubao cao von dau tu thuc hien 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO QUÝ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ

02_CS.VDTU_Quy Mau bao cao von dau tu thuc hien 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN VỐN ĐIỀU LỆ

04_CS.GVDL mau bao cao thuc hien von dieu le 
Xem Tải xuống

MẪU BÁO CÁO THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH

04_CS.SXKD mau bao cao hoat dong sxkd 
Xem Tải xuống