Luật kế toán số: 88/2015/QH13 Luật này quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, người làm kế toán, hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán, quản lý nhà nước về kế toán và tổ chức nghề nghiệp về kế toán.

tu-van-cac-noi-dung-lien-quan-luat-ke-toan
Nguyên tắc kế toán
Giá trị tài sản và nợ phải trả được ghi nhận ban đầu theo giá gốc. Sau ghi nhận ban đầu, đối với một số loại tài sản hoặc nợ phải trả mà giá trị biến động thường xuyên theo giá thị trường và giá trị của chúng có thể xác định lại một cách đáng tin cậy thì được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại thời điểm cuối kỳ lập báo cáo tài chính.
Các quy định và phương pháp kế toán đã chọn phải được áp dụng nhất quán trong kỳ kế toán năm; trường hợp thay đổi các quy định và phương pháp kế toán đã chọn thì đơn vị kế toán phải giải trình trong báo cáo tài chính.
Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, đúng thực tế và đúng kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.
Báo cáo tài chính phải được lập và gửi cơ quan có thẩm quyền đầy đủ, chính xác và kịp thời. Thông tin, số liệu trong báo cáo tài chính của đơn vị kế toán phải được công khai theo quy định tại Điều 31 và Điều 32 của Luật này.
Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản và phân bổ các khoản thu, chi một cách thận trọng, không được làm sai lệch kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
Việc lập và trình bày báo cáo tài chính phải bảo đảm phản ánh đúng bản chất của giao dịch hơn là hình thức, tên gọi của giao dịch.
Cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này còn phải thực hiện kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước.

Hỗ trợ tư vấn kế toán doanh nghiệp, hỗ trợ các vấn đề pháp lý liên quan thông qua các kênh hỗ trợ online, tổng đài tư vấn 1900 6199.

Kế Toán

logo-vietluat-1
Việt Luật tiếp tục chia sẻ tới quý khách, quý doanh nghiệp, các bạn kế toán viên hệ thống văn bản về thuế trong năm 2017 ( Phần 2 )
logo-vietluat
Việt Luật giới thiệu tới quý khách hàng, các bạn kế tón viên hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về kế toán thuế còn hiệu lực được áp dụng trong năm 2017 ( phần 1)
Việt Luật hướng dẫn quý khách, quý thành viên tham khảo nội dung của công văn 1594/BTC-CĐKT hướng dẫn kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 với nội dung cụ thể