Hủy thầu là gì?

Hủy thầu là gì? Nhà đầu tư khi tham gia các dự án đấu thầu có quyền hủy thầu trong trường hợp nào?

Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đáu thầu bằng cách ban hành quyết định hủy thầu theo quy định của pháp luật.

Hủy thầu là gì? Nhà đầu tư khi tham gia các dự án đấu thầu có quyền hủy thầu trong trường hợp nào?

Hủy thầu là biện pháp của người có thẩm quyền, chủ đầu tư và bên mời thầu để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và các quy định khác của pháp luật liên quan của tổ chức, cá nhân khác tham gia hoạt động đáu thầu bằng cách ban hành quyết định hủy thầu theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo Điều 17 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

Điều 17. Các trường hợp hủy thầu

1. Tất cả hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

2. Thay đổi mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

3. Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu, nhà đầu tư được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, dự án.

4. Có bằng chứng về việc đưa, nhận, môi giới hối lộ, thông thầu, gian lận, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu dẫn đến làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Theo quy định tại Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 quy định :

“Hồ sơ yêu cầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh, bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề xuất và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ đề xuất nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.”.

Bên mời thầu hoàn toàn có quyền hủy thầu khi xảy ra một trong bốn trường hợp nêu trên. Trong văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

Như vậy theo như bạn trình bày sau khi đã mở hồ sơ chào hàng cạnh tranh, bên công ty bố bạn ( bên mời thầu) phát hiện hồ sơ yêu cầu báo giá (chào hàng cạnh tranh rút gọn) thiếu các dữ liệu chi tiết về kỹ thuật của thiết bị dẫn đến không sử dụng được. Điều này làm thay đổi cơ bản mục tiêu, phạm vi đầu tư đã ghi trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu. Như vậy, bên mời thầu hoàn toàn có quyền hủy thầu. Trong văn bản quyết định hủy thầu phải nêu rõ lý do hủy thầu và trách nhiệm của các bên liên quan khi hủy thầu.

==> Nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cá nhân gặp phải vướng mắc về mặt pháp lý liên hệ trực tiếp chúng tôi để dược tư vấn tốt nhất.