Hướng dẫn thủ tục công bố đưa bến xe hàng vào khai thác

Hướng dẫn thủ tục pháp lý công bố đưa bên xe hàng vào khai thác hiện nay theo quy định cụ thể như sau:huong-dan-thu-tuc-dua-ben-xe-hang-vao-khai-thacI. Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện đề nghị công bố1.

Hướng dẫn thủ tục pháp lý công bố đưa bên xe hàng vào khai thác hiện nay theo quy định cụ thể như sau:huong-dan-thu-tuc-dua-ben-xe-hang-vao-khai-thacI. Thành phần, số lượng hồ sơ thực hiện đề nghị công bố1. Thành phần hồ sơ: 

  • Giấy đề nghị công bố đưa bến xe hàng vào khai thác theo mẫu;
  • Sơ đồ mặt bằng tổng thể bến xe hàng (bản sao)
  • Biên bản nghiệm thu các tiêu chí theo yêu cầu kỹ thuật bến xe hàng theo quy định (bản sao)
  • Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra vào bến xe hàng của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu)

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ3. Đối tượng thực hiện: Tổ chức4. Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị công bố….(tên bến xe hàng)…vào khai thác 

Mẫu:                                       

Tên doanh nghiệp, HTX:……
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số:…….. /……….

…………, ngày…… tháng……năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ ĐƯA…….(tên bến xe hàng)……vào khai thác

Kính gửi: Sở GTVT…….

1. Tên đơn vị:…………………………………………………………………………………………..

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):……………………………………………………………….

3. Trụ sở:…………………………………………………………………………………………………

4. Số điện thoại (Fax):……………………………………………………………………………….

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số………….. do……………………….cấp ngày……..tháng…….. năm………..

6. Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí kỹ thuật bến xe hàng quy định tại Thông tư số …/2014/TT-BGTVT ngày … tháng … năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, chúng tôi đề nghị Sở GTVT…….kiểm tra, xác nhận và công bố đưa……(tên bến xe hàng)…… thuộc tỉnh:……………………… vào khai thác. Cụ thể như sau:

– Tên bến xe:……………………………………………………………………………………………..

– Địa chỉ:(1)………………………………………………………………………………………………

– Tổng diện tích đất: (2)…………………………………………………………..

….(tên đơn vị)…. cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu…

Đại diện Doanh nghiệp, Hợp tác xã
(Ký tên, đóng dấu)

 

Hướng dẫn ghi:

(1) Ghi địa danh, lý trình, địa chỉ của bến xe hàng.

(2) Ghi theo giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng

 

II. Cơ sở pháp lý thực hiện

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
  • Nghị định 86/2014/NĐ – CP ngày 10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
  • Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
  • Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ