Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi công ty 2 thành viên sang công ty cổ phần

Bạn đang tìm hiểu về cách thức và nội dung thực hiện chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2 thành viên sang công ty cổ phần có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn hỗ trợ cụ thể như sau:

Bạn đang tìm hiểu về cách thức và nội dung thực hiện chuyển đổi loại hình công ty tnhh 2 thành viên sang công ty cổ phần có thể tham khảo nội dung chúng tôi tư vấn hỗ trợ cụ thể như sau:

Trước tiên bạn có thể phần biệt về loại hình công ty tnhh 2 thành viên sẽ bao gồm 2 thành viên tham gia góp vốn công ty trở lên, công ty cổ phần là loại hình công ty có 3 thành viên góp vốn trở lên và còn một số những điểm khác nhau nữa nhưng về cơ bản, quý doanh nghiệp có thể hiểu cơ bản vậy để dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện thủ tục.

Khi thực hiện nội dung chuyển đổi điều đầu tiên đó là bạn cần chuẩn bị hồ sơ công ty cho chính xác và các loại giấy tờ cần thiết thực hiện, tiếp theo đó là thực hiện nộp hồ sơ và cho đến khi có kết quả giấy phép kinh doanh sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

I. Thành phần hồ sơ

  • Giấy đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký)
  • Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty (có chữ ký của các thành viên dự họp)
  • Điều lệ công ty sau khi chuyển đổi
  • Danh sách cổ đông sáng lập hoặc cổ đông phổ thông (mẫu quy định) và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật:
  • Cá nhân có quốc tịch Việt Nam:  Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
  • Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu; Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với người đại diện pháp luật.

Cổ đông là tổ chức:

  • Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế)
  • Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại 96 Luật Doanh nghiệp)

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên)

Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

II. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Trên đây là thành phần hồ sơ bạn cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục, nếu có những vướng mắc hay bạn không có thời gian thực hiện cần hỗ trợ dịch vụ tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn tốt nhất !

Tham khảo: Chuyển đổi công ty tnhh sang công ty cổ phần

Các mẫu giấy tờ cần thiết thực hiện thủ tục chuyển đổi .

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày ……tháng …… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………….

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ……………………….. Giới tính: ……..

Chức danh: ………………………………………………………………………………..

Sinh ngày: …. /….. /……… Dân tộc: ……………  Quốc tịch: ………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………

Ngày cấp: ….. /….. /……… Nơi cấp: ……………………………………………….

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND): …………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………………………..

Ngày cấp: ….. /….. /……… Ngày hết hạn: …… /…… /……. Nơi cấp: ……

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

 


Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật

với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………..

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………… Fax: ……………………………..

Email: ………………………………………………. Website: ………………………..

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

 STT

     Tên ngành

Mã ngành

 

 

 

 

 

 

5. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ……………………………………………………

Tổng số cổ phần: ……………………………………………………………………….

Mệnh giá cổ phần: ……………………………………………………………………..

6. Số cổ phần, loại cổ phần dự kiến chào bán: …………………………….

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

 

 

Vốn nước ngoài

 

 

Vốn khác

 

 

Tổng cộng

 

 

8. Vốn pháp định (đối với ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định; bằng số; VNĐ): ……………………………………………………………………………………………….

9. Danh sách cổ đông sáng lập (kê khai theo mẫu): Gửi kèm

10. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có) :

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai nếu Giám đốc, Tổng giám đốc không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty): …………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………………………………………….

Họ và tên Kế toán trưởng: ……………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ……………………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

 

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………………….

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ……..………………………………

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

 

 

Giá trị gia tăng

 

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

 

Tài nguyên

 

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

 

Môn bài

 

 

Tiền thuê đất

 

 

Phí, lệ phí

 

 

Thu nhập cá nhân

 

 

Khác

10

Ngành, nghề kinh doanh chính[1]: …………………………………….

…………………………………………………………………………

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

Tôi cam kết:

– Bản thân không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp;

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

– Danh sách cổ đông sáng lập;

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)

 

 [1] Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh liệt kê tại mục 4 dự kiến là ngành, nghề kinh doanh chính tại thời điểm đăng ký.

 

Tài liệu liên quan:

Mẫu quyết định đại hội cổ đông công ty

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu điều lệ công ty sau khi chuyển đổi

Mẫu danh sách cổ đông

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng