Hướng dẫn tải File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

 

Tư vấn Việt Luật  xin gửi đến quý khách và độc giả  bài viết  các File Excel về tính giá thành trong doanh nghiệp cụ thể như sau :

 

 

 

Tư vấn Việt Luật  xin gửi đến quý khách và độc giả  bài viết  các File Excel về tính giá thành trong doanh nghiệp cụ thể như sau :

 

 

Tải toàn bộ File Excel về tính giá thành của doanh nghiệp

 

1. Giá thành Công ty Dịch vụ

2. Giá thành Công ty Gia công

 • Thông tin doanh nghiệp;
 • Tháng nhập liệu;
 • Danh mục vật tư (phụ);
 • Nhập tồn đầu;
 • Đơn giá gia công hoặc đơn giá lương;
 • Cập nhật nhập vật tư;
 • Cập nhật xuất vật tư;
 • Cập nhật chi phí 622 – 627;
 • Tính giá vốn nguyên vật liệu;
 • Tồn kho tức thời;
 • Tính giá thành;
 • Báo cáo tổng hợp nhập;
 • Báo cáo tổng hợp xuất;
 • Báo cáo nhập xuất tồn;
 • Báo cáo giá thành sản phẩm;
 • Báo cáo chi phí sản xuất.

3. Giá thành Công ty May

4. Giá thành Công ty Sản xuất

5. Giá thành Công ty Xây dựng

6. Giá thành sử dụng kết hợp phương pháp trực tiếp và tỷ lệ.