Hướng dẫn nộp các loại tờ khai thuế trong năm 2019

Dịch vụ kế toán thuế Việt Luật giới thiệu tới quý khách, doanh nghiệp và các bạn kế toán cách nộp , thời gian nộp các loại tờ khai thuế trong năm 2019 theo tháng với  với nội dung cụ thể như sau:

 

Dịch vụ kế toán thuế Việt Luật giới thiệu tới quý khách, doanh nghiệp và các bạn kế toán cách nộp , thời gian nộp các loại tờ khai thuế trong năm 2019 theo tháng với  với nội dung cụ thể như sau:

 

dich-vu-ke-toan-thue-viet-luat

Chuyên viên tư vấn kê toán : 0965.999.345

 

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
  • Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
  • Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài.
  • Luật Kế toán 2003,  Luật kế toán 2015

 

 

 

Tháng

Thời hạn nộp chậm nhất

DN khai thuế theo quý

DN khai thuế theo tháng

Tháng 1

20/01/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T12/2016

Tờ khai thuế TNCN T12/2016 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T12/2016 

Tờ khai thuế tài nguyên T12/2016

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T12/2016

30/01/2017

Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2016

 

Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2016 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý IV/2016

Nộp lệ phí môn bài năm 2017

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên năm 2016

Tháng 2

20/02/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T01/2017

Tờ khai thuế TNCN T01/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T01/2017

Tờ khai thuế tài nguyên T01/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T01/2017

Tháng 3

20/3/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T02/2017

Tờ khai thuế TNCN T02/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T02/2017

Tờ khai thuế tài nguyên T02/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T02/2017

30/3/2017

Quyết toán thuế TNDN năm 2016

Quyết toán thuế TNCN năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

Tháng 4

20/4/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T3/2017

Tờ khai thuế TNCN T3/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T3/2017

Tờ khai thuế tài nguyên T3/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T3/2017

Tháng 5

03/5/2017

(do 30/4/2017 là chủ nhật+ Nghỉ lễ 30/4 và 1/5)

Tờ khai thuế GTGT Quý I/2017

 

Tờ khai thuế TNCN Quý I/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý I/2017

22/5/2017

(do 20/5/2017 là thứ 7)

 

Tờ khai thuế GTGT T4/2017

Tờ khai thuế TNCN T4/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T4/2017

Tờ khai thuế tài nguyên T4/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T4/2017

Tháng 6

20/6/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T5/2017

Tờ khai thuế TNCN T5/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T5/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T5/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T5/2017

Tháng 7

20/7/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T6/2017

Tờ khai thuế TNCN T6/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T6/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T6/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T6/2017

31/7/2017

(do 30/7/2017 là Chủ nhật)

Tờ khai thuế GTGT Quý II/2017

 

Tờ khai thuế TNCN Quý II/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý II/2017

Tháng 8

21/8/2017

(do 20/8/2017 là Chủ nhật)

 

Tờ khai thuế GTGT T7/2017

Tờ khai thuế TNCN T7/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T7/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T7/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T7/2017

Tháng 9

20/9/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TNCN T8/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T8/2017

Tờ khai thuế tài nguyên T8/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T8/2017

Tháng 10

20/10/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T9/2017

Tờ khai thuế TNCN T9/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T9/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T9/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T9/2017 

30/10/2017

Tờ khai thuế GTGT Quý III/2017

 

Tờ khai thuế TNCN Quý III/2017 (nếu có)

BC tình hình sử dụng Hoá đơn Quý III/2017

Tháng 11

20/11/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T10/2017

Tờ khai thuế TNCN T10/2017 (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T10/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T10/2017 

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T10/2017

Tháng 12

20/12/2017

 

Tờ khai thuế GTGT T11/2017

Tờ khai thuế TNCN T11/2017  (nếu có)

Tờ khai thuế TTĐB T11/2017 

Tờ khai thuế tài nguyên T11/2017

Tờ khai thuế bảo vệ môi trường T11/2017