Hợp đồng lao động và những điều khoản cần lưu ý trong hợp đồng

Khi làm hợp đồng bạn sẽ cần chú ý đến các điều khoản trong hợp đồng lao động ? Vậy bạn sẽ cần chú ý những điểm như thế nào trong hợp động lao động để tránh những vướng mắc không đáng có về mặt pháp lý.

Tổng hợp những nội dung cần có trong hợp đồng lao động. Cách xây dựng một hợp đồng lao động chuẩn xác phù hợp với quy định của luật lao động số 10/2012/QH13 và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Nội dung hợp đồng lao động phải có điều khoản gì?

Khi làm hợp đồng bạn sẽ cần chú ý đến các điều khoản trong hợp đồng lao động ? Vậy bạn sẽ cần chú ý những điểm như thế nào trong hợp động lao động để tránh những vướng mắc không đáng có về mặt pháp lý.

Tổng hợp những nội dung cần có trong hợp đồng lao động. Cách xây dựng một hợp đồng lao động chuẩn xác phù hợp với quy định của luật lao động số 10/2012/QH13 và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Nội dung hợp đồng lao động phải có điều khoản gì?

10 Nội dung cần có trong Hợp đồng lao động

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động

c) Công việc và địa điểm làm việc

d) Thời hạn của hợp đồng lao động

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề

Những thỏa thuận mở rộng trong hợp đồng lao động

1. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

2. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

3. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định

3 căn cứ xây dựng nội dung hợp đồng lao động

1. Để đảm bảo sử dụng người lao động đạt năng suất cao nhất người sử dụng lao động phải căn cứ vào tính chất công việc, đặc điểm sinh hoạt của vùng miền để đưa ra các điều khoản trong hợp đồng lao động

2. Hợp đồng lao động phải xây dựng dựa trên nội quy doanh nghiệp và thỏa ước lao động tập thể hiện có của doanh nghiệp. Điều này đảm bảo tính thống nhất trong quản lý lao động của doanh nghiệp tránh phát sinh các tranh chấp do thiên vị đối xử

3. Hợp đồng lao động phải không trái các quy định pháp luật hiện hành: Hiện tại có 3 luật điều chỉnh trực tiếp hợp đồng lao động đó là luật lao động 2012, luật công đoàn 2012 và luật bảo hiểm xã hội 2014.