Hồ sơ mẫu thực hiện đóng cửa văn phòng đại diện công ty 2 thành viên

Bạn đang tìm hiểu hồ sơ và thủ tục giải thể, đóng cửa hoạt động văn phòng đại diện công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể tham khảo về mẫu hồ sơ chúng tôi cung cấp dưới đây hy vọng sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.ho-so-dong-cua-vpdd-cong-ty-nhanh
Bạn đang tìm hiểu hồ sơ và thủ tục giải thể, đóng cửa hoạt động văn phòng đại diện công ty đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có thể tham khảo về mẫu hồ sơ chúng tôi cung cấp dưới đây hy vọng sẽ hỗ trợ quý doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.ho-so-dong-cua-vpdd-cong-ty-nhanh1. Thành phần hồ sơ thực hiện nội dung

  • Thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện công ty tnhh 2 thành viên trở lên
  • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện
  • Hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
  • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của văn phòng đại diện hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu văn phòng đại diện (đối với trường hợp chưa khắc dấu văn phòng đại diện)
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộMẫu hồ sơ tham khảo thực hiện thủ tục đóng của hoạt động của vpdd công ty tnhh 2 thành viên trở lên .a. Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động của vpdd/ chi nhánh công ty.

TÊN DOANH NGHIỆP

 
 

 


Số: …………..

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

 


……, ngày…… tháng…… năm ……

 

THÔNG BÁO

 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

 

địa điểm kinh doanh

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………

 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………………….

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………………………………………………………………………….

 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/

 

địa điểm kinh doanh sau:

 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

 

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………………………..

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ……………………………………………………………………………………………..

 

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: …………………………………………

 

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………………….

 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..

 

          Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….

 

Điện thoại: ……………………………….. Fax: ……………………………..

 

Email: ………………………………………. Website: ………………………..

 

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

 

Tên chi nhánh: …………………………………………………………………………..

 

Địa chỉ chi nhánh: ………………………………………………………………………

 

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: …………………………………..

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………………………………………

 

Do Phòng Đăng ký kinh doanh: …………………………………………………..

 

cấp ngày: ……….. /……… /………….

 

Doanh nghiệp cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

b. Quyết định của hội đồng thành viên

 

 TÊN DOANH NGHIỆP                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMSố:……………/QĐ                                                   Độc Lập  – Tư Do – Hạnh Phúc                                                                                          —————Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm……  HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN(V/v chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện ) – Căn cứ Điều 157 và Điều  158 của Luật Doanh nghiệp 2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2006.- Căn cứ Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp – Căn cứ tình hình hoạt động của doanh nghiệp QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện  …………………………………………………………- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…………ngày cấp…… ……nơi cấp ……….- Địa chỉ:……………………………………………………………………………………Điều 2: Lý do chấm dứt hoạt động: …………………………………………………………………………………………………………………………..Điều 3: Doanh nghiệp …………… tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại văn phòng đại diện  theo quy định của pháp luật.Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.      TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN                   CHỦ TỊCHNơi nhận:                                                                    (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)– Sở Kế hoạch và Đầu tư- Người lao động- Lưu Những nội dung tư vấn trên đây khá là đầy đủ về thành phần hồ sơ pháp lý, các văn bản có thể thay đổi theo quy định mới do vậy hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có tư vấn tốt nhất hoặc sử dụng dịch vụ của Việt Luật để tiết kiệm thời gian và chi phí thực hiện.Tải mẫu :Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động vpddQuyết định chấm dứt quyết định đóng cửa vpdd