Hồ sơ đăng ký cấp phù hiệu xe nội bộ

Hồ sơ đăng ký cấp phù hiệu xe nội bộ hiện nay được thực hiện theo quy định cụ thể như sau:Tư vấn hỗ trợ pháp lý đăng ký phù hiệu xeI. Thành phần, số lượng hồ sơ a) Thành phần hồ sơ:– Giấy đề nghị cấp phù hiệu- Bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp), Giấy đăng ký xe ô tô, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

huong-dan-cap-phu-hieu-xe-noi-bo

  • Dịch vụ công trực tuyến: http://qlvt.mt.gov.vn

c. Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe nội bộd. Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị cấp phù hiệu

Mẫu:                                    

Tên đơn vị vận tải:……………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:………….. /…………..

…………, ngày…… tháng……năm…..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP PHÙ HIỆU

Kính gửi:……….(Sở Giao thông vận tải)……………

1. Tên đơn vị vận tải:………………………………………………………………………………….

2. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………….

3. Số điện thoại (Fax):…………………………………………………………………………………

Số lượng phù hiệu, biển hiệu chạy xe nộp lại:……………………………………

Đề nghị được cấp: (1)………………………………………………………………………………….

Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau:

TT

Biển kiểm soát

Sức chứa

Nhãn hiệu xe

Nước sản xuất

Năm sản xuất

Tuyến cố định (Hợp đồng, du lịch, taxi, xe tải…)

1

2

..

 

Đại diện đơn vị vận tải
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn cách ghi:

(1) Ghi số lượng phù hiệu đơn vị xin cấp

e. Yêu cầu – Đối với xe ô tô thuộc đối tượng phải lắp thiết bị giám sát hành trình nhưng không thực hiện đúng các quy định liên quan đến lắp đặt, cung cấp và truyền dẫn thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, chỉ được cấp phù hiệu sau khi đã đáp ứng đầy đủ các quy định về thiết bị giám sát hành trình.II. Cơ sở pháp lý thực hiện cấp phù hiệu xe nội bộ

  • Luật Giao thông đường bộ năm 2008
  • Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ
  • Thông tư 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;
  • Căn cứ văn bản số 4794/STC-BG ngày 10/8/2016 của Sở Tài chính về việc phương án giá cấp các loại phù hiệu vận tải đường bộ do Sở Giao thông vận tải cấp
  • Căn cứ văn bản số 7375/VP-KT ngày 23/8/2016 của Văn phòng UBND Thành phố về việc thực hiện cấp các loại phù hiệu vận tải đường bộ
  • Căn cứ báo cáo ngày 17/02/2017 của Phòng Kế hoạch tài chính-Sở Giao thông vận tải Hà Nội về việc đề xuất mức thu đối với 9 thủ tục hành chính (từ số 19 đến 27) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
  • Căn cứ Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố
  • Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố về việc bãi bỏ các Quyết định thu phí, lệ phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành căn cứ Pháp lệnh phí, lệ phí và các văn bản hướng dẫn thi hành

Bài viết tham khảo: Những công việc cần làm sau khi thành lập công ty

III. Dịch vụ hỗ trợ Hotline: 0965 999 345 Các kênh hỗ trợ khác như email, chat website, zalo, skype…