Giảm thu ngân sách Nhà nước từ Lọc dầu Dung Quất

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 15/3, thu từ ngân sách Nhà nước từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, mới bằng 12,4% dự toán năm, chủ yếu do giảm thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vì giá dầu giảm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến 15/3, thu từ ngân sách Nhà nước từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, mới bằng 12,4% dự toán năm, chủ yếu do giảm thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vì giá dầu giảm.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 182,4 nghìn tỷ đồng, bằng 18% dự toán năm.

 

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Trong đó, thu nội địa 152,1 nghìn tỷ đồng, bằng 19,4%; thu từ dầu thô 7,2 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 22,8 nghìn tỷ đồng, bằng 13,2%. 

 

Trong thu nội địa, một số khoản thu đạt khá như thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 24,8%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 35,4 nghìn tỷ đồng, bằng 22,3%; thu tiền sử dụng đất 15,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,9%; thuế thu nhập cá nhân 13,2 nghìn tỷ đồng, bằng 20,8%; thuế bảo vệ môi trường 7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,1%. 

 

Riêng thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 31,8 nghìn tỷ đồng, mới bằng 12,4% dự toán năm, chủ yếu do giảm thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất vì giá dầu giảm.

 

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/3/2016 ước tính đạt 227,7 nghìn tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển trên 40,1 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 40 nghìn tỷ đồng, bằng 15,9%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn thể 155,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,9%; chi trả nợ và viện trợ 31,9 nghìn tỷ đồng, bằng 20,6%.