Điều kiện phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế

Hiện nay, đất nước đang trong giai đoạn hội nhập, việc kinh doanh không chỉ dừng ở thị trường trong nước mà trọng điểm kinh doanh còn đặt ở thị trường quốc tế, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Hiện nay, đất nước đang trong giai đoạn hội nhập, việc kinh doanh không chỉ dừng ở thị trường trong nước mà trọng điểm kinh doanh còn đặt ở thị trường quốc tế, bao gồm cả việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Để có thể phát hành trái phiếu ra thị trường qp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt.uốc tế, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện luật định sau:

1. Có đề án phát hành trái phiếu được các cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Đối với trường hợp phát hành trái phiếu Chính phủ, đề án phát hành phải được Chính phủ phê duyệt, bao gồm cả phát hành trái phiếu để cơ cấu lại danh mục nợ của Chính phủ.

Đối với các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước, đề án phát hành trái phiếu phải được Hội đồng quản trị thông qua và phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương.

Đối với các đề án phát hành trái phiếu của các công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, đề án phát hành phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên, đại diện chủ sở hữu vốn thông qua.

2. Trị giá phát hành trái phiếu quốc tế phải nằm trong tổng hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hàng năm.

3. Các chương trình, dự án được xác định là trọng điểm quốc gia hoặc các dự án đầu tư được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định là có hiệu quả, đã hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. Đối với các trường hợp phát hành theo các hình thức trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bảo đảm bằng các hình thức khác nhau cần tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

5. Đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế về hệ số tín nhiệm để phát hành (trong trường hợp phát hành cần có hệ số tín nhiệm).

6. Người phát hành đã hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ phát hành theo đúng luật pháp nước ngoài áp dụng cho từng đợt phát hành, cho từng loại hình phát hành và luật pháp Việt Nam.

 

Văn bản áp dụng: Nghị định số 53/2009/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu quốc tế.