Tạm ngừng kinh doanh như thế nào là đúng theo quy định. Thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh không được quá một năm, sau khi hết thời hạn trên, doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng thì phải thông báo tiếp cho phòng đăng ký kinh doanh, tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá 2 năm.

Tất cả các vấn đề đối với doanh nghiệp đều được chúng tôi hỗ trợ một nhanh chóng.

Tạm ngừng kinh doanh

mau-thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh-co-quan-thue
Cung cấp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp áp dụng với các loại hình công ty.
thong-bao-tam-ngung-kinh-doanh
Cung cấp mẫu thông báo hoàn thiện trong hồ sơ tạm ngừng kinh doanh hiện nay
thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh-cong-ty-tnhh
Thủ tục thực hiện việc tạm ngừng hoạt động áp dụng đối với loại hình công ty tnhh mới nhất hiện nay được thực hiện cụ thể như sau:
thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh-co-quan-thue
Tư vấn liên quan đến thủ tục pháp lý thực hiện với cơ quan thuế khi doanh nghiệp tạm ngừng đăng ký kinh doanh.
Tạm ngừng kinh doanh
Thời gian tạm ngừng của một công ty là 1 năm và công ty được tạm ngừng tối đa là 2 năm bao gồm 1 năm tạm ngừng và 1 năm gia hạn tạm ngừng. Trong thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh, công ty không được cấp phép thực hiện bất kỳ giao dịch nào bao gồm ký kết hợp đồng với khách hàng, xuất hóa đơn và báo cáo thuế.