Những hoạt động liên quan đến nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp như thủ tục sáp nhập, chia tách doanh nghiệp hiện nay đều được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề pháp lý . Bạn gặp vấn đề về tìm hiểu quy trình thực hiện thủ tục, bạn gặp vấn đề về thời gian khi thực hiện? Tất cả sẽ được Việt Luật hỗ trợ một cách tốt nhất. Gọi ngay 0935 886 996 - 0965 999 345

Sát nhập - chia tách - hợp nhất

Tư vấn hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp về quy định trong khi thực hiện các nội dung về sáp nhập chia tách doanh nghiệp, thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh chóng và chuyên nghiệp.
chia tách sát nhập hợp nhất
Chia tách, sáp nhập, hợp nhất công ty/doanh nghiệp là thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh tương đối phức tạp mà không phải bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng có thể làm được
Sát nhập doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp theo nghĩa hẹp là giao dịch trong đó một hoặc một số doanh nghiệp từ bỏ pháp nhân của mình để gia nhập vào một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập. Sau khi việc sáp nhập hoàn thành doanh nghiệp bị sáp nhập sẽ chấm dứt sự tồn tại của mình.