Dịch vụ thành lập công ty Việt Nam vốn nước ngoài của công ty tư vấn Việt Luật

Công ty Việt Nam vốn nước ngoài

đầu tư nước ngoài
Ðầu tư là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành tài sản tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.