Dịch vụ giải thể công ty – doanh nghiệp

   Giải thể công ty – doanh nghiệp là hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty – doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động khi các thương nhân kinh doanh đã đạt được các mục tiêu đặt ra hoặc theo quy định của pháp luật.

   Giải thể công ty – doanh nghiệp là hình thức chấm dứt hoạt động kinh doanh của công ty – doanh nghiệp sau một thời gian hoạt động khi các thương nhân kinh doanh đã đạt được các mục tiêu đặt ra hoặc theo quy định của pháp luật.

Thực tế có rất nhiều thương nhân sau khi làm thủ tục thành lập doanh nghiệp xong vì một lý do nào đó không tiến hành hoạt động kinh doanh nữa hoặc đang kinh doanh lại không kinh doanh nữa mà không làm thủ tục tạm ngừng hoặc giải thể doanh nghiệp do thủ tục giải thể phức tạp, tốn nhiều thời gian. Chính vì điều đó đã tác động rất lớn tới công tác quản lý doanh nghiệp của nhà nước và ảnh hưởng trực tiếp tới thương nhân. Do vậy nếu các thương nhân không hoạt động kinh doanh nữa thì nên làm thủ tục giải thể doanh nghiệp để có thể đảm bảo các quyền và lợi ích của mình sau này.

>> Những điều cần làm trước khi giải thể công ty – doanh nghiệp

 

 

Dịch vụ giải thể công ty/doanh nghiệp

 

 1. Tư vấn về giải thể doanh nghiệp:

  • Tư vấn các trường hợp giải thể doanh nghiệp.
  • Tư vấn cách thức gửi thông báo giải thể đến các tổ chức, cá nhân có liên quan: chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động.
  • Tư vấn cách thức tiến hành họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc giải thể doanh nghiệp.
  • Tư vấn thủ tục xác nhận đóng tài khoản tại Ngân hàng (nếu có mở tài khoản) hoặc cam kết không mở tài khoản;
  • Tư vấn phương thức thực hiện việc thanh lý tài sản của doanh nghiệp.
  • Tư vấn thủ tục đóng mã số hải quan, mã số thuế.
  • Tư vấn thủ tục trả Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  • Tư vấn thủ tục huỷ dấu và trả Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

2. Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

– Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp;
– Tiến hành các thủ tục giải thể doanh nghiệp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Đăng bố  cáo giải thể doanh nghiệp, đóng cửa mã số thuế tại Chi cục thuế, trả con dấu tại cơ quan Công an, trả đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư);
– Lấy Giấy chứng nhận giải thể doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư.

Xem thêm: Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh