Category Archives: Công ty Việt Nam vốn nước ngoài

Dịch vụ thành lập công ty Việt Nam vốn nước ngoài của công ty tư vấn Việt Luật

Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Thành lập công ty có vốn nước ngoài

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, các công ty hoạt động tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề kinh doanh. Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư khi đến thị trường Việt Nam đều gặp vấn đề vướng mắc về thủ […]

Khái niệm cơ bản về Đầu tư nước ngoài

 Một số khái niệm về Đầu tư nước ngoài 1. Nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm: Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập theo Luật doanh nghiệp; Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác […]