Danh mục biểu mẫu hồ sơ kiểm toán

Căn cứ theo Quyết định 01/2012/KT-KTNN  Ban hành hệ thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán :

Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hành Danh mục Hệ  thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán cụ thể như sau:

 

DANH MỤC

HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2012/QĐ-KTNN ngày 28 tháng 3 năm 2012 của Tổng Kiểm toán Nhà nước)

 

KÝ HIỆU

TÊN MẪU BIỂU

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I. NGÂN SÁCH BỘ, NGÀNH

Mẫu số 01/KHKT-NSBN

Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

Mẫu số 01/BCKT-NSBN

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của Bộ (ngành)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các Bộ, ngành)

II. NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu số 01/KHKT-NSĐP

Kế hoạch kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm … của tỉnh (TP)…

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm… của …

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố)

Mẫu số 01/BBXN-TKT-NSĐP

Biên bản xác nhận kết quả kiểm toán tại xã, phường….

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố)

Mẫu số 01/BCKT-NSĐP

Báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước năm… của …….

(Áp dụng cho kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại các tỉnh, thành phố)

III. CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, BQLDA TRỰC THUỘC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Mẫu số 01/BCKT-TKT-NS

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)

Mẫu số 02/BCKT-TKT-NS

Báo cáo kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư XDCB năm… của Ban quản lý dự án…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán việc quản lý và sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các Ban quản lý dự án thuộc Bộ, ngành, tỉnh, thành phố)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Mẫu số 01/KHKT-DAĐT

Kế hoạch kiểm toán Dự án…

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán Dự án…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán các dự án thành phần thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình)

Mẫu số 01/BCKT-DAĐT

Báo cáo kiểm toán Dự án …

(Áp dụng cho kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Mẫu số 01/KHKT-CTMT

Kế hoạch kiểm toán Chương trình…

(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình… tại tỉnh (bộ)…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

Mẫu số 01/BCKT-CTMT

Báo cáo kiểm toán Chương trình…

(Áp dụng cho kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN DOANH NGHIỆP

Mẫu số 01/KHKT-DN

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-DN

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

Mẫu số 01/BCKT-DN

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG

Mẫu số 01/KHKT-TCNH

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

Mẫu số 01/BCKT-TCNH

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các tổ chức tài chính, ngân hàng)

LĨNH VỰC KIỂM TOÁN QUỐC PHÒNG, AN NINH, TÀI CHÍNH ĐẢNG

Mẫu số 01/KHKT-ĐB

Kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính năm … của…

(Áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

Mẫu số 01/BCKT-TKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho Tổ kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị dự toán thuộc khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

Mẫu số 01/BCKT-ĐB

Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm… của…

(Áp dụng cho kiểm toán Báo cáo tài chính các đơn vị khối quốc phòng, an ninh và tài chính Đảng)

HỒ SƠ CHUNG

Mẫu số 01/HSKT-KTNN

Kế hoạch kiểm toán chi tiết

Mẫu số 02/HSKT-KTNN

Nhật ký làm việc của Kiểm toán viên

Mẫu số 03/HSKT-KTNN

Nhật ký công tác

Mẫu số 04/HSKT-KTNN

Biên bản xác nhận số liệu và tình hình kiểm toán của kiểm toán viên

Mẫu số 05/HSKT-KTNN

Biên bản kiểm toán

Mẫu số 06/HSKT-KTNN

Biên bản họp Tổ kiểm toán

Mẫu số 07/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán

Mẫu số 08/HSKT-KTNN

Biên bản họp Đoàn kiểm toán

Mẫu số 09/HSKT-KTNN

Tờ trình xin ý kiến về hoạt động kiểm toán

Mẫu số 10/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán của Tổ kiểm toán

Mẫu số 11/HSKT-KTNN

Biên bản họp xét duyệt Dự thảo Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 12/HSKT-KTNN

Báo cáo bảo lưu ý kiến của thành viên Đoàn kiểm toán

Mẫu số 13/HSKT-KTNN

Công văn gửi Dự thảo Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 14/HSKT-KTNN

Biên bản họp thông báo Dự thảo Báo cáo kiểm toán với đơn vị được kiểm toán

Mẫu số 15/HSKT-KTNN

Tờ trình về việc phát hành Báo cáo kiểm toán

Mẫu số 16/HSKT-KTNN

Công văn gửi Báo cáo kiểm toán