Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng các hình thức sau:

 

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;  

Công ty TNHH có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng các hình thức sau:

 

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;  

– Chuyên đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

– Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác; 

– Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ gồm: thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi; 

 

>>> Thành lập địa điểm kinh doanh

 

Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần

 • Chúng tôi tư vấn về chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần:  

 – Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động chuyển đổi từ TNHH 1 thành viên thành công ty cổ phần  

– Tư vấn về việc sắp xếp, cơ cấu lại nhân sự trong công ty khi tiến hành việc chuyển đổi 

– Tư vấn về việc thành lập công ty cổ phần như: tên công ty, trụ sở, vốn điều lệ, ngành nghề tỷ lệ sở hữu vốn của từng cổ đông, mệnh giá cổ phần  

– Tư vấn về cơ cấu, tổ chức hoạt động của công ty cổ phần  

– Tư vấn về pháp lý sau khi tiến hành việc chuyển đổi: thông báo cho khách hàng, ngân hàng, thuế, môt bên thứ ba có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty được chuyển đổi   

– Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động chuyển đổi công ty như: thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp.    

 

• Tiến hành các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần:  

 a. Tiến hành soạn thảo hồ sơ chuyển đổi loại hình công ty hồ sơ gồm:   

–  Quyết định của chủ sở hữu công ty về chuyển đổi Công ty

–  Hợp đồng chuyển nhượng 

   + biên bản thành lý hợp đồng chuyển nhượng trong trường hợp có sự chuyển nhượng vốn giữa Chủ sở hữu vốn với các cá nhân hoặc tổ chức nhận chuyển nhượng 

–  Giấy đề nghị chuyển đổi 

–  Điều lệ công ty cổ phần mới 

–  Danh sách các cổ đông công ty 

– Bản sao chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên tham gia 

 

b. Thay mặt công ty tiến hành các thủ tục chuyển đổi công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và giải trình khi có yêu cầu.

 – Việt Luật cam kết hoàn tất mọi thủ tục thành chuyển đổi loại hình công ty cho khách hàng. Khách hàng chỉ cần đợi kết quả. 

 

c. Cam kết sau khi chuyển đổi doanh nghiệp:

 – Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho công ty phù hợp với nội dung chuyển đổi loại hình công ty.

 – Cung cấp văn bản liên quan đến nội dung chuyển đổi loại hình công ty.