Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không?

Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không?

Chi nhánh có được dùng tài khoản của công ty mẹ không?

 

Theo quy định của pháp luật, chi nhánh có thể dùng tài khoản của công ty mẹ khi được ủy quyền.

Cụ thể:

Điều 4 Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định về Ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán như sau:

– Trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản thanh toán, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) được ủy quyền cho người khác.

– Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán phải bằng văn bản và được thực hiện theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Việc ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán của tổ chức phải được sự đồng ý bằng văn bản của tổ chức mở tài khoản.

– Để ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, chủ tài khoản phải gửi tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán nơi mở tài khoản văn bản ủy quyền kèm bản đăng ký mẫu chữ ký và bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người được ủy quyền (trường hợp bản sao không có chứng thực thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu). 

Đồng thời, theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Bộ luật Dân sự

“3. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân, kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền.”

Và khoản 1 Điều 143

“1. Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có thể uỷ quyền cho người khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

Do đó, chi nhánh hoàn toàn có thể dùng tài khoản của công ty mẹ khi được công ty mẹ ủy quyền.