Các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm

Khi tham gia vào kinh doanh, để đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, pháp luật không cho phép hành vi lạm dụng vị trí độc quyền. Các hành vi này được quy định tại Điều 14 Luật cạnh tranh 2004:

Khi tham gia vào kinh doanh, để đảm bảo việc cạnh tranh lành mạnh, công bằng giữa các doanh nghiệp, pháp luật không cho phép hành vi lạm dụng vị trí độc quyền. Các hành vi này được quy định tại Điều 14 Luật cạnh tranh 2004:

1. Các hành vi quy định tại Điều 13 của Luật này;

2. Áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng;

3. Lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng.