Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng giận quyền sử dụng đất

Các bước xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện ra sao? Để giải đáp các thắc mắc đó bạn có thể tham khảo nội dung cụ thể như sau:

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo luật đất đai số 45/2013/QH13. Mọi vướng mắc hãy liên hệ chúng tôi ngay để được giải đáp.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các bước xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thực hiện ra sao? Để giải đáp các thắc mắc đó bạn có thể tham khảo nội dung cụ thể như sau:

Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu theo luật đất đai số 45/2013/QH13. Mọi vướng mắc hãy liên hệ chúng tôi ngay để được giải đáp.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trường hợp nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trừ trường hợp thuê đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn;

b. Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày luật đất đai số 45/2013/QH13 có hiệu lực thi hành mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

c. Người đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 50 và Điều 51 của Luật Đất đai 2003 này mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

d. Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ; tổ chức sử dụng đất là pháp nhân mới được hình thành do các bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

e. Người được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Toà án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

f. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất;

g. Người sử dụng đất quy định tại các điều 90, 91 và 92 của Luật Đất đai luật đất đai số 45/2013/QH13.

h. Người mua nhà ở gắn liền với đất ở;

i. Người được Nhà nước thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở.

 

Giấy tờ cần cung cấp khi xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất đai trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính;

c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa gắn liền với đất;

d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, nay được Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

đ) Giấy tờ về thanh lý, hoá giá nhà ở gắn liền với đất ở theo quy định của pháp luật;

e) Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất.

 

Các bước thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

1. Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp tại Phòng tài nguyên môi trường UBND quận/ huyện.

2. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận thì chuẩn bị hồ sơ, dự thảo Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường, dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện, viết Giấy chứng nhận và gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường để kiểm tra.

3. Phòng Tài nguyên môi trường tiếp nhận hồ sơ từ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; thực hiện kiểm tra hồ sơ và trình UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận.

4. Sau khi UBND cấp huyện ký Quyết định công nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận, trong thời hạn không quá (02) ngày làm việc, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện có trách nhiệm: Gửi số liệu địa chính, tài sản gắn liền với đất đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính.

5. Căn cứ vào thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất, Người đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính và nhận Giấy chứng nhận theo quy định.