Bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Việt Luật hướng dẫn thủ tục bổ sung nghành nghề kinh doanh , ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy phép đăng ký kinh doanh với nội dung cụ thể như sau :

I. Điều kiện để bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản:

Việt Luật hướng dẫn thủ tục bổ sung nghành nghề kinh doanh , ngành nghề kinh doanh bất động sản vào giấy phép đăng ký kinh doanh với nội dung cụ thể như sau :

I. Điều kiện để bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản:

– Theo quy định của pháp luật về kinh doanh Bất động sản, thì công ty phải có vốn pháp định tối thiểu 6 tỷ đồng
– Khi bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản thì công ty phải thuê kiểm toán độc lập về vốn chủ sở hữu của công ty hoặc công ty tự lập báo cáo tài chính về vốn chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm

II. Hồ sơ cần thiết bổ sung ngành, nghề kinh doanh Bất động sản

– Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên

– Quyết định của Chủ tịch hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, Quyết của Chủ tịch hội đồng thành viên với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh bất động sản

– Thông báo lập sổ thành viên, cổ đông của công ty

– Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của công ty; hoặc báo cáo tài chính của năm gần nhất công ty về vốn chủ sở hữu và tự chịu trách nhiệm với báo cáo đó

– Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh; bản sao giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế; bản sao giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

III.  Cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính

– Sở kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính

– Công an

– Chi cục thuế

– Công ty kiểm toán độc lập

– Thời gian giải quyết thủ tục hành chính 5 – 10 ngày làm việc, trừ ngày nghỉ và ngày lễ

IV. Lệ phí dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty tại Việt Luật: 

–   Giấy phép:  

    Phí nhà nước:      200.000 VNĐ (Hai trăm ngàn đồng)

    Phí dịch vụ:          600.000 VNĐ (Bốn trăm ngàn đồng)   

–   Thời gian:  

    Giấy phép:            07 ngày làm việc.