Bổ sung cổ đông là người nước ngoài

Việt Luật tư vấn thủ tục và hồ sơ pháp lý cho người nước ngoài có nhu cầu trở thành cổ đông công ty Việt Nam , Nội dung cụ thể được chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn cụ thể nhất .

1. Tư vấn trước khi triển khai hồ sơ:

Việt Luật tư vấn thủ tục và hồ sơ pháp lý cho người nước ngoài có nhu cầu trở thành cổ đông công ty Việt Nam , Nội dung cụ thể được chuyên viên tư vấn của chúng tôi tư vấn cụ thể nhất .

1. Tư vấn trước khi triển khai hồ sơ:

– Tư vấn điều kiện cá nhân nước ngoài muốn trở thành cổ đông công ty theo quy định.
– Tư vấn các quyền lợi, nghĩa vụ của cá nhân nước ngoài, của công ty trước khi triển khai hồ sơ.
– Tư vấn điều kiện của công ty dự kiến có cổ đông cá nhân nước ngoài sẽ tham gia vào.
– Tư vấn các ngành nghề kinh doanh được và không được khi có yếu tố nước ngoài.
– Tư vấn cho cả công ty và cá nhân cổ đông các công việc cần chuẩn bị trước để triển khai hồ sơ.

2 . Các trường hợp thay đổi cổ đông công ty  theo quy định pháp luật như sau : 

A.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chuyển nhượng cổ phần (theo khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) hoặc tăng cho phần vốn góp

1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập ( do người đại diện theo pháp luật ký); (mẫu quy định);

2- Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (do Chủ tịch hội đồng quản trị  ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty; 

(Mẫu tham khảo);

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký của các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; (mẫu tham khảo);

4- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; (mẫu quy định);

5- Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các giấy tờ chứng thực việc hoàn tất chuyển nhượng hoặc hợp đồng tặng cho cổ phần;

6- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:

6.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

6.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1) Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

6.3- Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:

 

– Quyết định thành lập;

–  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 6.1 và 6.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng. (Tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 96 Luật Doanh nghiệp).

 (Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)

7- Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

 

B.Trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn theo khoản 3 điều 84 Luật Doanh nghiệp

 

1- Thông báo thay đổi cổ đông sáng lập (do người đại diện theo pháp luật ký); (mẫu quy định);

2- Quyết định về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (do chủ tịch hội đồng quản trị ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty ;  (Mẫu tham khảo);

3- Bản sao biên bản họp về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn của Đại hội đồng cổ đông (có chữ ký của chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc chữ ký các cổ đông dự họp). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty; (mẫu tham khảo);

 

4- Danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi; (mẫu quy định);

5- Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hoặc pháp nhân còn hiệu lực của cổ đông sáng lập mới:

5.1- Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; 

5.2- Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: 1)Đối với người nước ngoài thường trú tại Việt Nam: Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và Hộ chiếu. 2) Đối với người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam: Hộ chiếu.

5.3- Cổ đông sáng lập mới là tổ chức:

– Quyết định thành lập; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế).

–  Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực theo khoản 5.1 và 5.2 nêu trên của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng.

 (Nếu cổ đông sáng lập mới là tổ chức nước ngoài thì các loại giấy tờ chứng thực nêu trên phải được hợp pháp hóa lãnh sự, có bản dịch sang tiếng Việt được xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.)

6-Bản sao sổ đăng ký cổ đông có xác nhận của công ty;

7-Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế;

8- Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên);

3. Hồ sơ thay đổi, bổ sung cá nhân nước ngoài vào làm cổ đông công ty do Việt Luật soạn thảo bao gồm:

– Giấy đề nghị thay đổi theo mẫu
– Điều lệ công ty sửa đổi
– Danh sách cổ đông công ty sửa đổi
– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc tài liệu tương đương khác
– Các tài liệu khác theo quy định

4. Dịch vụ của luật sư bao gồm

– Đại diện soạn thảo hồ sơ
– Đại diện thủ tục nộp hồ sơ, nhận kết quả về việc thay đổi thành viên
– Đại diện cho khách hàng tiến hành các công việc khác theo yêu cầu cụ thể