Category Archives: Mẫu thuế – kế toán

Danh mục biểu mẫu hồ sơ kiểm toán

Căn cứ theo Quyết định 01/2012/KT-KTNN  Ban hành hệ thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán : Việt Luật xin giới thiệu tới quý khách hành Danh mục Hệ  thống biểu mẫu hồ sơ kiểm toán cụ thể như sau:   DANH MỤC HỆ THỐNG MẪU BIỂU HỒ SƠ KIỂM TOÁN (Ban hành kèm theo […]